دانلود رایگان نرم افزار

OpenOffice.org
OpenOffice.org یکی از مشهورترین نرم افزارهای اداری مشابه Microsoft-Office است.
 
PortableApps.com
مجموعه نرم افزارهای مشهور قابل حمل مانند OpenOffice.org, Firefox, Thunderbird است.
 
FreeMind
FreeMind یک ابزار ساده برای طراحی انواع دیاگرام و حل مسئله می باشد.
 
OpenProj
OpenProj یک نرم افزار کنترل و مدیریت پروژه مشابه MSP می باشد.