0
زمان
مربع قرمز را با ماوس نگهدارید و از برخورد آن با دیواره و مربعهای آبی جلوگیری کنید.
در صورتی که 30 ثانیه دوام بیاورید، مدیریت تمرکز شما در حد کمال است!