جملات زیبا فلسفی

پرنده ای که مقصودش کوچ است، به ویرانی لانه اش نمی اندیشد