جملات زیبا فلسفی

آنتونی رابینز : موفقیت پیش رفتن است، نه به پایان رسیدن