جملات زیبا فلسفی

چارلي‌ چاپلين : وقتي زندگي 100 دليل براي گريه کردن به تو نشان ميده تو 1000 دليل براي خنديدن به اون نشون بده