جملات زیبا فلسفی

باد موافق برای کشتی که نمی‌داند کجا می‌رود بی معناست