در صورت تمایل به فعالیت در کانال تلگرام پارس یونیت اینجا کلیک کنید.
بنام خدااخبار واصله ار نقاط گوناگون کشور نشان میدهد که نهادهای مختلف در مبارزه با فساد ویا جرائم به آخرین حربه دست یازیده اند واین بمعنای رسیدن به ته خط سازندگی است وبعد از آن دیگر امیدی نیست.در شهری برخی از جوانان مشغول عیش ونوش را به شلاق محکوم کرده انددر شهر دیگری کارگران معترض را به زدن شلاق محکوم کرده انددر دیار دیگری از این کشور شهرداری برای مبارزه با دستفروشان به چوب بدستان متوسل شده استو....
اینک که حل مشکل مفاسد وجرائم قرار است با چوب وفلک وباتون وچماق حل شود دیگر نیازی به قانون نیست که هیچ اخلاق را هم فراموش کنیم و اعلام کنیم که اسلام به بن بست رسیده است وباید به قهقرا برگردیم.شاید برخی نهادها چنین می اندیشند وبه آخرین حربه متوسل گردیده اند ولی ملت فرهیخته ایران هنوز چشم براه اخلاق وقانونمداری است واز مجلس شورای اسلامی ودولت منتخب امید راه حل دیگری را برای اینگونه موارد انتظاردارد.
چـقـدر حـســ خـوبـیـهــ

یـواشـکـیــ زنـگــ زدنــ بـهــ عـشـقـتــ

وقـتـیــ صـداشـو مـیـشـنـویــ

انـگـار دنـیـارو بـهـتــ دادنــ

اشـکــ و لـبـخـنـد بـاهـمــ جـمـعــ مـیـشـنــ

وقـتـیــ قـربـونــ صـدقـتــ مـیـرهــ

و تـو از تـهــ دلــ لـبـخـنـد مـیـاد رو لـبـاتــ

چـقـدر خـوبـهــ زنـگـایــ یـواشـکـیــ

کـلـیــ بـهـتــ انـرژیــ مـیـدهــ

خـدا کـنـهــ هـمـهــ عـاشـقـا زودهــ زود بـهـم بـرسـنــ

آمــیــنــــ


★☆★☆★☆​★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
http://uupload.ir/files/g60v_811113488_32586[1].jpg


--
مـثـلا سـوالــ بـیـاد واحـد آرامـشــ ؛ بـگـیــ حـضـورشــ در ثـانـیـهــ