جملات زیبا فلسفی

وقتی بازی را می بازی، خود را نبازی