جملات زیبا فلسفی

آنتوان چخوف : انسان همان است که خود باور می کند