جملات زیبا فلسفی

مشکلی که با پول حل شود، مشکل نیست، هزینه است