جملات زیبا فلسفی

کاری که با هدف پول انجام شود، پول در نمی آورد