جملات زیبا فلسفی

وین دایر : این شمایید که به مردم می آموزید که چگونه با شما رفتار کنند