جملات زیبا فلسفی

از کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد، بترس