جملات زیبا فلسفی

جمله‌ اي از آلبرت اينشتاين : دو راه براي زندگي كردن وجود دارد، يك راه اين كه هيچ چيزي را معجزه ندانيد و ديگري اين كه همه چيز را معجزه بدانيد