جملات زیبا فلسفی

وقتی چیزی را از دست می دهید ، درس گرفتن از آن را از دست ندهید