جملات زیبا فلسفی

زندگی دو نیمه است : نیمه اول در انتظار نیمه دوم و نیمه دوم در حسرت نیمه اول
نام کاربری : J0KER


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
بعضی ها آن قدر به دیگران وفادارند
که به خودشان خیانت می کنند !


--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KEEP
CALM
دایایی در بن بست