جملات زیبا فلسفی

کشتی در ساحل امن تر می باشد، اما برای این کار ساخته نشده است
نام کاربری : J0KER


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
خودم را به تخت بستم،
تو را ترک کنم،
به خواب‌‌ تو عادت کردم

افشین صالحی
--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KEEP
CALM
دایایی در بن بست