جملات زیبا فلسفی

مشکلی که با پول حل شود، مشکل نیست، هزینه است
نام کاربری : J0KER


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
نگاه ناگهان تو به چشم من همین که خورد
تمام من خلاصه شد درون چشم های تو
گمان نمی کنم شود دوباره با خود آشنا
دچار گشته هر که بر جنون چشم های تو
--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KEEP
CALM
دایایی در بن بست