نام کاربری : Mohadise
خانم مجرد , 21 ساله
ساکن ارومیه
شغل دانشجو

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-

آنکس که بداند و بداند که بداند
اسب خرد از گنبد گردون بجهاند
آنکس که بداند و نداند که بداند
بیدار کنیدش که بسی خفته نماند
آنکس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند
آنکس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند
(ابن یمین)