نام کاربری : amir_h021


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-تـــآ بــودی بـآ مـــن آروم بــودم مــیـدیـدم مـآهـ و تـو نـگـآهــتـ

شــکـر مـیـکـردم خـدآرو از ایـن کـهـ هـمـهـ چـی رو بـراهـهـ

تــو بـودی کـهـ بـآ بـودنـتـ خـآطـرآتـ خـوبـ سـآخـتـی وآسـم

تـــآ بــودی بـآ مـــن آروم بــودم مــیـدیـدم مـآهـ و تـو نـگـآهــتـ

رفـتـی نـیـسـتـی پـیـشـم امـآ شـکـر خـدآ کـهـ خـوبـهـ حـآلـتـ#امــیــر خــلــوتـــ