نام کاربری : amir_h021


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-

خــــآطــــرآتـــ تـــو از یــــآدِ مــــن نـــمـــیــــرهـــ


کـــســــی دیــــگــهـــ عـــشـــق و یـــآد مــــن نــمــیــدهــــ


مـــرور مـــیـــکـــنــم مـــن خـــآطــــرآتـــو


تـــآ دلـــم بـــگـــیـــرهــــ یــــآ دلـــم بـــمـــیــرهـــ


#دآیـــــآن