جملات زیبا فلسفی

وئیس لومباردی : بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا
نام کاربری : armin0
آقا ,
شغل 21ماه حبس به جرم پسر بودن

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-

گاهی

دستــ "مادرت"راببـــوس


ایـن بـوسه معجـزه ای میـکـند

کـه وصـف نشـدنی است

گاهی همین بوسه

گـره گشـایـت میـشود

.شک نکن.