نام کاربری : binam
آقا نامزد ,

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-

خــــآطــــرآتـــ تـــو از یــــآدِ مــــن نـــمـــیــــرهـــ


کـــســــی دیــــگــهـــ عـــشـــق و یـــآد مــــن نــمــیــدهــــ


مـــرور مـــیـــکـــنــم مـــن خـــآطــــرآتـــو


تـــآ دلـــم بـــگـــیـــرهــــ یــــآ دلـــم بـــمـــیــرهـــ


#دآیـــــآن
--

#هـــیچـــی دیـــگـــهـــ بــآحــآل نـــی مــیـــدونـــی؟؟؟#
--
منبع : Parsunit.com/social/amir_h021