-


-

شکسپیر گفت:  من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟… برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم انتظارات همیشه صدمه زننده هستند … زندگی کوتاه است … پس به زندگی ات عشق بورز … خوشحال باش و لبخند بزن فقط برای خودت زندگی کن و … قبل از اینکه صحبت کنی ؛ گوش کن قبل از اینکه بنویسی ؛ فکر کن قبل از اینکه خرج کنی ؛ درآمد داشته باش قبل از اینکه دعا کنی ؛ ببخش قبل از اینکه صدمه بزنی ؛ احساس کن قبل از تنفر ؛ عشق بورز زندگی این است … احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر…
شکسپیر گفت: من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟… برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم انتظارات همیشه صدمه زننده هستند … زندگی کوتاه است … پس به زندگی ات عشق بورز … خوشحال باش و لبخند بزن فقط برای خودت زندگی کن و … قبل از اینکه صحبت کنی ؛ گوش کن قبل از اینکه بنویسی ؛ فکر کن قبل از اینکه خرج کنی ؛ درآمد داشته باش قبل از اینکه دعا کنی ؛ ببخش قبل از اینکه صدمه بزنی ؛ احساس کن قبل از تنفر ؛ عشق بورز زندگی این است … احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر…
-

چهار اصل در زندگی
-

بهترین استراتژی برخورد با رمضان
متعلق به خیامه
میفرماید:


در آخر شعبان بخورم چندان می
که اندر رمضان مست بیفتم تا عید
-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-
وقتی میبینی مامانت


داره تهدیگ(ته دیگ) میزاره تو بشقابت.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


--
چی:/
برضدِ مآیی
خب به زیرِ مآیی

AMoo
ALI
مشاهده پست‌های بیشتر