-
خان‌عـمو دودِ سیگـارش را از لای سبیـل‌هایی که به زردی می‌زدند
بیرون داد و گفت: "از من به شما وصـیت، کاری نکنیـد کسی ازتون دل چرکیـن بشه،
اینجوری وقتی مثل من آفتابِ لـبِ بوم می‌شین خیال‌تون راحته که آهِ کسی پشت سـرتون نیست.
اما محـکم باشین تا دشمـن‌شاد نشین!"
بعد کام عمـیقی از سیگـار گرفت، آه کشید و زیر لـب گفت: "امان از آهِ دلِ شـکسته..."
دلِ خودش را می‌گـفت.

تنـها آرزوی خـان‌عمو این بود که مرگی راحت داشـته باشد.
وقتی آخرین دختـرش را به خانه‌ی شـوهر فرستاد کنـار حوض نشست،
سیگاری گـیراند و به زنش گفت: "دیگه تموم شد... همه‌ شون رفتن خونه‌ی بخت...
ما مونـدیم و حوض‌مون"
اما هنوز سیگـارش به تـه نرسیده بود که خبر مرگ پسر ارشـدش را آوردند.
عمو با همان لـباس‌های پلوخوری‌اش راهی سـردخانه شد.
وقتی بالای جنـازه‌ی پسرش ایستاد سیگاری آتش کرد
و بدون اینکه چشمانـش خیس شوند زل زد به نعـشِ یاسی رنگِ فـرزندش.
عراقـی‌ها یک گلوله کاشـته بودند وسط پیـشانی‌ او.

هیچـکس گریـه‌ی خـان‌عمو را نـدیده بود.
حـتی روزی که آوارها را از روی نعـشِ دختر و نوه‌اش کنار می‌زد اشـک نریخت
و آنقدر سیگار پشت سیـگار دود کرد که لبهایش سیـاه شد و سبیل‌هایـش زردِ زرد. ‌
برخی می‌گـفتند خان‌عمو مـردی قوی و استوار بود، برخـی هم پوزخند می‌زدند
و می‌گفتند: "خان‌عمو بی‌خیــال‌ترین آدم دنیاس" اما خـان‌عمو‌ کاری به حرف مـردم نداشت.

زنـش که مُرد، نـشست کنار قبر زنـش،
با همان چشمان خشکـش سیگاری گیراند
و به دخترانش گفت: "من توی زندگـیم خیلی سختی کشیدم،
برای همین دلـم می‌خواد مرگ راحتی داشته باشم، دلم می‌خواد دستمـو بذارم روی سینه‌ام
و بگم لااله‌الاالله و بدون اینکه درد بکشـم کارم تموم شه"
بعد پکی به سیگار زد و ادامه داد: "این طـلبِ من از خداست...
حق دارم لـااقل دم مرگم مزه‌ی راحت بودن رو بچـشم... خـدا اینو بهم بدهـکاره"

خان‌عموهیچ‌ وقت طـعم آرامـش را نچـشید.
از همان بچه‌ گی کار کرد، کتک خورد و خرجِ پدر مافـنگی‌اش را می‌داد.
مادرش همیـشه روی کولِ خان‌عمو بود و مـدام از این درمانـگـاه به آن شفاخـانه حملش می‌کرد.
وقتی زنِ خـان‌عمو مرد بچه‌هایش سراغش رفتند و از بدبختی‌های‌شان گفتند.
یکی طلـاق می‌خواست و از کتک‌های شـوهرش می‌نالـید،
آن یکی پـول می‌خواست و از بیماری لـاعلاجش می‌گفت.
خـان عـمو هم همانطور که سیگارش گوشه‌ی لبش بود سعـی می‌کرد برای بچه‌هایـش کاری کند.
تنها امیدش این بود که خدا سرانجام بدهـی‌اش را با او صاف خواهد کرد و دستِ‌کم مرگی راحت خواهد داشت.

امـا خان‌عمو مرگ راحتی نداشت.
از صدقه سرِ سیگـار آنقدر سرفه کرد و خون بالـا آورد که
هر چه توی شکمـش داشت از دهانش بیرون زد.
سیگاری روشن لـای انگشتانش بود و گهگاه دست لرزانش را به سخـتی بالا می‌برد
و میان سرفه‌های خون‌ بـارش کامی از سیگارش می‌ستـاند.
آخرین کام را که از سیگار گرفت تکـه‌ای از کبدش از دهـانش بیرون زد
و نتـوانست دستانش را روی سینه بگـذارد و شهادتـین بخواند.

وقتی روی جناز‌ه‌اش خاک ریختند و لحد را چیدند خان‌عمو زنده شد.
اما کـسی صدای فریادهـایش را نشنید.
سنگینی خاک استخـوانـهایش را آرام آرام خرد می‌کرد و هوایی برای نفس کشـیدن نداشت.
سخـت‌ترین مرگ دنیا قسمتِ عمـو شد.
وقتی اطراف سنگ قبر عـمو خیـس شد کسی دلـیلش را نفهمید.
فکر کردند شــاید خـاک از قبل نم داشته و حالـا نمـش بیرون زده،
اما نمی‌دانسـتند
عمو آنقدر اشــک ریخته بود که خاکهای پیرامونـش خیـسِ خیس شده بودند.

انگار چشمان همیشه خشـکِ عمو جبـران مافـات کرده بودند
و بدهی‌شـان را به خـدا داده بودند.

عمـو یادش رفته بود قبل از اینـکه طـلبش را از خــدا بگیرد
بدهـی‌اش را با او صـاف کـند.

خـان‌عمــو به خدا اشـک بدهکار بود...


| حسن غلامعلی فرد
hassan.gholamalifard@ |

اگر از داستان ناراحت شدین معذرت میخوام
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJAAAACQCAMAAADQmBKKAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAHpUExURUdwTLtceeCErd6XurJogNVzmd2atX5WYYtUZMp/neSZvPaUveeXxvV/ruzJ2fKg0u6AqsJbevGny9KBtLdWb+vH1OF9p/yv6/Rxlc5afPen3/qmw/ve8u1piuFpivfG489edcJwn9F9r//Czrlje/3CzsRAX/+46f/I7/+77P/D7P+55f+15f+y4P+86P/A6v+q6P+q1/+v3P+w7P+/7/+u5P/E8f+l0v/K9P/N8P/S9v+n4//D5v/H6v+exv+j3f+ez/+jy/+24f6It/+r3/uBsf+WwP+/4/+v0/6Mv/+qz/R4qP+TuP+73/57qPFsnv+z1/tuoP+28P+Yx/2Kr/+32/6RxfFhkvCMuuljlP+h1/6YzOpWiOuDsPKZzuJ4p/+oxP+evP55nviq2N9Xh+lzm+JLev/a+vid1fWXwf/2luuRxdZxfeF8iuCKvf5hj/my3dxpmdg+a/5uk9ZKe/tSgfOk0P7sjMpqcvWBhuFniPRDcsZCb9pgd8pRg//YXf/PQ/2LovbFVsI2Xu2Jnf2cp48bNaczWfq8MbU9ab2EF/mNk89kkuqmcpolRuxxhPrXfb1dZuerKdKYIP/kcvHEcvOhkLA/Q9iQetJ+VqdtEX0SKep5cP+oueyPS+BgV+iySdGFmvirTsOXiXcAAAAndFJOUwBMim4ib0wHEzab47beqNzChMn7aXal8uq36e/s0KDb1rzb/aHv6gsOfdMAACAASURBVHja3JnrTxtnFsZDbDCGJBC0JC1NQ7/NeDwXz/hubDMe341tHN9AdlgIEmXRQknFJkLbbiS0Sapqq1T9tB/6af/Tfc55xw7ZuLuVtmalPcYWMpj5+TnPubzm1q3/n/D5V+/duzfnu/6U14OnVv2+/wHO/Ny9R8lk6vj4GpJ3dT2ZwlOPbh4JOOmEYhiKksDl3at7V2IRPCUD89G9G0Xy+Reey7quGxFELPXIwxf33olJUgBPxOQEkFbnb4zH61kyHCcoBQIMFEutzwkeFUD0ZCyRoFz6b4hnbsXSLE0lIL48rr/uv+VfiYTVsMQaATKRICvdDM+SZRY0lYDagXZEEK14lmJSOBym5wLgARCn7UZ4BgOzoCI7nB/OWiQWeBiQIJAqtUki5kkk5Bsg8vmXbHsAgUS+2gEo1GamQJsEUoWtBY+cST6amzKQf8UeCh4gjAWKRNrtthSW2EIB5kkRkJJOrk/X2fN37D4EinJaCAmOaZNE4IFClLA2A6VSqYScUdKN1MJU+9Gs3R8ONgtqQIFvY5GxRBAoDAtFcWegFIWcSZcbvcY0kza/2AcQBIrIyAoTocxIoAAMBB6IJLkCpVJJAPVa5WlKNNthIDWAa8oM1CaN2ij/cDQUJZHCgX8BqnzmnZ5Ad6v9IYAkg8tIZhcF2swTDocICa2Rip55BFCtNjs1oJldANkDTVLkRJKAYkabGyEcFIpGQ7hHVT1CoyyVZKBGr1KrPZhaD5qtEtCmpmOgk0QxBQqh0KnkoxsIAgooNO5JoGQGnq4cHCxObco+YCBTBRD1mYQMIPQdCU2agQoIAMlykoOKrFU5eFafVivyLVfJ0wIoKUyk62g8ECgcYhwASUZGAGWEpwE0M62t4261Ck+bjkhZkjyk60HkTELKCoWNzc1CQQvShsY8ZKFWDUDTcrUfRYY+zUC4JkaDrOgckhotuKEF6aeZpJzhtlgBUHd6QPkqAakCCAopisFAQVUDSzQqgIwMR5oEgqfrUwfSggACEgTCVq3jS4dCqLBCVAApAqjsZmy6QEMCSrtAMq35BohUEkiLRjVtDJQuk6UJ6Oq3APL552Zm5vxe30dAcQChkEQoFARkQSHVBSorCvLFAqHGfgsg39zt5UURy7dn3p+67ubzDNTQcUniySgiDNXCkq1qmopVmxQa8UCgZ2+u/suy986ufDYcZrP2sFPqlOqLy7O+MRA3Rs7KSCIWyQhCGiJyNCcYNNLEIwSijB1ea4zz/tnbCwsLnrlfO3F93tuL9tC27fgAD9lstlSq15eFSvPL+SoEMi2Heg3qjHOWISQXSHVwOtIF0HuBPnFHh29+7sHiSS5n4k88X1vx/Jqj5LxniUAG2ONNM47I5bIgan7KL16uwtJIjjNqfq6JMoou0gUqBjKEQDUSqHv1uc9VfrmUxTult4S/IRkP73n+k07+hcHApkMFXqFplmWBKgeV6s2/3MdrH1dtEz9wRkAjV8uyEXQ05oGHgjoEajQaQqD61dXjEU6nk7UFDg5R+IrEVjzz//6EszEYcP/Hb1M4loX1gUQ6fPqp/9Z9BnKCpMIYiO2kUG/UVKINljlhJFBOAN1HtmaW8x3ow/LQOxL9NBhTPvz05MPwuDxRVApsqyiuM0GUBdEXM7/btQeWBk5XIioz+r2MrGEHYIEcBhq97hll7HDmlvf23VK11LHf41A/pUGoJ9ZXf4nI84dN4Gy6Rwosze7EbjBSqbjzpy+KAHIEEAuTkTMGfffH/eLOUZCJGsFymQWiFxHP1Sfe2bv1UqmT43ogdQ3RLCJ4bUCPyb/wGYB/bXOTecLuyVOsofIYqbjz5bYA4pwpbmfEn0/88P2rb/9qBlihMgUljJp0/c3V4eeP9zooV/BYWgPyjZoq2jwWYENXEpPPbgvYHjY2N8ZAKRGsEicg2336tI/BQUQNJkJfhF/0cmL/u3dvv3PIQpoDO48SDaCrq4uLYqmDeq1VWg54MhkIj0MbJRyHBP5IJ7U+odrmlzZpCWWgwGhPT6WOx8s6rpB/uu0CBYNlDPW0UUZFlYPK81dv334VoNK0kJRGr+cmjBx0cVjKxiutSqXnjHHEW03EIobOB7vUBB/51zZGQNJYouPU8TGfZ9x1vb6Tt1wg7n/lMhyD7w3l7DQAGM1qWS3g4PI16hZdAupmc7VWr9VrNJAu4IyAaOE0OGuR2ASJ/Guh0IZY1OngPjLRsdDI3Y/j9e2hCgPhBiKdYJwGWpAT2b00Cyb1rVarxTy5bF3wHJZytUqvMeIROHQmSVLKaCeHj4yPXeQlIGIKfagRE7lOQtryWwUi0oVKwYbTw7TQNP3k8gRAaO5mBekRvYt5LrrgacFYLg8hJUWXZx76dAItyTPBQ2EmAlIhBCIldk0iFinNRMU8d02dit9poHNaPTyoLy9fF3jY1CqEk8uh4rvdQwCVchVKV48N7SKJoWPotI1LkgHFJ3wAcAdAxBPitFFi0YmuEZmlHBHlikOV+7hDXadl0SSwTM08PTPRh+0c9MC0QcKgT/Pw8LyZrREQeKiD0+aWxC1DOEEaHwCinj2h8D3tUMhFovVYdEfO+DE5+/f721++LjstM5s3MdRBRLOOhh1lyjTPTjGUOyedLMYx2k6p2202SaA6ZQw+bwgiYsI9XcbaK4KIjDXvhL3j4QgISWNrGzGZTUi1ltx/9erv35aDPTPe71P/Q1juRgBh7Pjryzp4ELSxwEBFxoFALlCP+hM18TR3TiRcVaMukh67M2l8LJBEUZEzl4i3HuGkH969+/mnTBkU8bwtphZ5GCzZuN3p2K8vXw+ru7u7J5065kS9K3jO65TDFpUeEdGdguqAuih2XgHkmQTkf3jNRZQ1/KZ7TgfR8+9//vlMZqB+lXxD+bLtXAc7RRaDs3t61t/d29ut7+7WiadJPC9gaQBRcHvqieBUmxa2iiipJEXWJs4O3532taSBCJbTFTdtqePky39cVpQGgOxqBxVlmRZJ08F5H/dq8fTP+T3ELpjyzHN+/uLFYYdSViMmkqnFj0SDKBQsHFRIocSEz7R8Xr9nKezShN4D6RFCoqpPHZcvz7A8A6ift+Fj3Gws3fl8vlTN54tnp1t7+3t7W3vdfHHryRPmOUeXztUoKu+jJoxHRMSDRuR8XPR+z8rL6LjKRMaiXN4YfmL1Scqpr356EyEgKBIfxG3+ppovFvN42Do7Pdo/2ts/2toDz/bF+c4LCFTPEtGBgDqgh5wog7iJZZgWQarmh6sfnrdw7FmK0qzfcIFCG3QQDbtEo00jk0yfnlYkMz7sVIv9gT0csjzFZrMIqK2j0x+P9vePjva2mlvN7Z2dF998c9EtERC+DtybCBtUWNoLWGUljFYlkVqnf7KNt1mfZy1Eq9AGZ4tvUQpVUiU0L7H70EaVOLn8m2PFh/1qsQiekxOSp9l88gQCbR2d/bh99PXX/2TU7J/SurMwnrhpzGu7mcmmycw2kx86Y3xBoibqJhlipNg1OFAKERGyaSzcmSSXcUWMFxBRJIohCKggVovGv3Sf53wvmE727cQ6tkMznzlv3/OcY8TpTAYcLsQrNeuwA0jZL78ATX5SPATibK2OAYPsdX/92oxce9u3j4RHzR900oMfxEMd6KPopr0y41k5G+aMVQLBLQ7wTE0BBzweuMQdiJYCc8m5iDu5tbEc1xZSCy47qs879kr+UFHZmkTNFLKY5yNZtvPIJv3x/LfqmT+1e48emC6SVQvDBi+h1Vv/qeuv+rzwkMtjJw/T1+P3e5wEipbCybmAO7wOW1tY8DjsE+Nj6AET7ExggrUcxCrrl5RuHUwGBx8+/PoCq33gkWSyWWLmrpAfxsd78X9ItfFrdBSveuIVchlAnim0HafTOW73+IETCCSjyXAyiR/2Dg4O1hbmkVqwCXyZSAIEIgXULxHr6PjsQAEv/QUFZobp3sCDgWaNMafVM8OXpptIyCV0RctozigAyA4gJ3jcL98CKCREBIIF/Ok9OGhWct1nx5vvA9XEKc/IkAlkUUAKybwqYVL7aoBAsoXnMr5Z8w9MHg4I3XxxRuWxsPwa1X1BAs36X6Ko5l7OBeJrmvJQKR6Ph0Mho6IhYMgulwPmcwiS+EiAVMD6+1lkPbzXqCwikrXTev7MJfVgCE7HwECPLJ5aPPg4skgEDidU/EWv9ZJvkkAgiswtf1ze3NxY8wdCIQWkhdJGJbUw6xEiBSVAEGbNgPX1KQdZegZ6esyg0ayd3d1tMge1XNTxMz7S8o8MdHCQEKnnC3/bCz3hE6CFwFxgaXMDimPJHwqHwtFSLBbXtHQllkIMPW5E1YMkQ6dE8x6fVCn91Mwf4bF8lhjcLiNTLzUHM6HhkUmyWH0OzulUUD18nmXcwNAT1RMOB4FC4UAcOAfrYX9I08LRaGwpFtN0AvmBRCin25lzOXyRjw6XW4CGnql8FiJLTwtIWU+3CTRwb0DOKPdN54GFyJ29CqiXKdSvxg1vcErXS+IhEIWXNtbXK/4QgDQArcViaWMtFSKQILnRKJ0Ox9LmXHjthfjn71QmlucWZQKE3tKreEZHr6gxSHhUng/KN36HSLlvBSI+zGkTrxj8E2QX0g3D7ZnF46AhRPG9ymHj5KTRiEaOAEQHhUAUAFMg4nbPRJyuyN761sH6lCovDiGsEI5UaCgdFB2SPrJfunKmbYD+MYF4lhscVidTkwq+MoPGyYM8eCh0I+0nUAppnN7faKzQipGT7aO0DgfR/Cg8f8AdgJdKemX94GBZ5n/yjEKrQLBwEEbLlTfgfqeUsmX0xpk/CZD5KwkKpWn4d55XuKwHPEM2Qh48HBFdTwuQlj5qZCtGhlaMZFdWDo1YqskTEKakrlf03MeXnIvIg3DJOEv5y+foMfcsXJwyUS1tZy6KgwaaDhpWB1xqIBCJm6APpBEpILynDo8nqUdLBDqCczL1SnEXVoxUM1l9/wjpBKJAKMnSA45hRCagPSCOhjinqfGaWxvAUIZ04ctq/bFbSvkrEWQC1Lr/PzSJmm4CUY8F4bX0jQQlYE6n20+ilBZr5Fcyu9VKvVwuVwG0WzQa+UaMQCG27WQ0qutJx4R6VwWoHyHjmG9Vosg0q7Vbekvf+TPtl37muCH9ssv0kNLeDx+qoxg/LFsEy1CQAwd43P5QUk+UjsiT2d2tG8UqgHLlct3IruQbmlhS4XhcPrZpG4dZpYioPeCWz4C4smBn6XuH6fr8vSdK0HdiOhzs4qZKISkPIcK9vVL0FGFeO/0DIH8orReK+Xw2mymXi0a9ChfVylW9nsms5I9i8TRoono67EfLdrBR20R/SLhEnp3iPJa19uhzNjoe+859YxKxFWLw4fKMAVNMsljqZokxg4K2Mbs4CEBaOlooHh9ngVKuFxffvHmzuFgzigBaaaSjuRxxWPt4Q/B0jHltJhAFYwtHYGQHaJHNwI12DmgD01xUMXHVcnHw7l0hGjaJBru6BYgZBH3hxFPKJNH2o7ni/jF4FstvxMqfjOpuJlus1QRH+qNnhu8+ZkcRaM9N/zQjJTCycgMPsl6uEBe/eSK7V1FtzYXnXXXFxHQ/PPhrn7VDeWgc/mEOBdiaj7aP67latby4+Ma0ml7crdZyuVw9HUOpgWfe41EestmePROeH0VNKxbC4L9QQv7U14cR9/I5NVM/GZmefiJTt9k+AUSkv8kvcExh8Orv6UONeaXG3Jx+QtrS/nb+uB6tl1s8i9XqYrmQqxePt480tiK+sSqHxmyfZdApzY8iZLnhejb01DbmvaEG/XNXRoJqe99vvsNUiJLfw3eH/4FnaCs52v/D9MikFBlzOhCKV7a3kUEqexQPXLVYLhbRHvMNeT2aPPaxFhArjCyP4RphAY0suGSjdLZ1kA8GgyMj01R/alZRe1bqn+Gpj8tb63uJwnvUrvIQp59w/EiAqp85CD/tVqsZ1llDerXbzCD2IZVB0qPVP6NE+UloBAea6nZLCbXx3sw7xLQ8gMpPjFxX18O3m1sHB3uGcXiYSCQKMzMe1nwojoiBKFvdbabQIpHKBIKHtpFBDofbL3Oarxkydunn4pXnCoUwgiMLt5unEr+9zS43eV6BFJHIbzqqq+vj1sHGu3efPhqEIhWshLlwZ2d/J7vbBJK63y2DR0KmactOF/QIiaTIQKT2IH9EeSpqbWwCw7fz+ufyte3qOFXUCG1oRCKnyCzd1ndvu3uQQsGpl4Qy0nyeKjRjP5tRQIvqe7maFQfl80drm8vLaxrnRoRNpbWp85+1UEyaMe5HXe5bfzzEXL/qgFL3eoMjCkohSUr1dGB0RY1xFHJG5sLLy4pmv14EEIgWJZ8RsGK9WM1mwdM4rKzLKKlGWZfZrW2mmCbHKxsFJGWb3Ufle+vcF5fEm9BR42O8Inltctky7SkJ0RXNog8go+Mqh9RThs4otlutf4LV6/sGnIihbMkvsywzm3FrybNXpn6k+XyOVWckkvz+y0NV+9nbNyEQREMBKmgL4gskIzZv0Pt68vX4lOIJhAG0RCC8ZCAq1tkcMX+Us9VqEUyIqIG5MZVagKnuiMz2iW6csItLwME17YvVF6SJBJav/dvDGZGgW3zCZPM2bXJyTNxzyhOLra3t7WzjjVhZOa7XjzOchzJZ8K1ks8f7erSWSJFImGZn5+eZRxRoTXvh4HYr5yTNXDJ55+x/OuRduHjtu/kZValiwsI1UHPuWAjFYuQBUO19oYFmXSseZzkxkkcyeudDvVYDkukjAs3P0JRSozTK4U+EFk0C59p/O3W2XzgrTBLz8fEJOtrODRD0PJcsmMrE1tKF1cMdeOl97SSfNXlWau9P8tsfPhxpUSCVFpo8M1+aGzQl0KTvXD/3v67B7RcuXr/1HYNnR+CRdbJ1oe5ZSGlaTBGFCoV98DQK4MkzUgTK136v7XwAEORQtF4rzAJHBczlWl1d5WaWNhOZL0VKpVJSv/P92f/3150AdfvPVy9fnvIBhhveWUpDNQtq8XipkKh82NnZSXBKy5+sKJ7tRu73/d9++wDglJaM1hMJ8PyLc/PxTeNK4vjFcezYiq5NlDulspKr1LszYWG3rH9gXzCG5ZeBgEOI48V4DTaQFgEWOAiFFJAQLARDsVJLQXZwI/cvvZl5i++k0DbJJkojRd5+dmbee/NmvgMbEQYBPMj0kjx48pJo7n6uYO7mzNSNB/fopXiZp/sNXg+L5e6w0hkcnw7Lw1/evPlZ/Q3ONQD75fTs8bvzc+B58eKnn+C6nyu/xK06eBXNqqqeVKvZb7/95va1L5OCzUzcOwgeABCeYduElUyWu9UKPIMP5eEpbEfv1GP4z29vTk+PT3OPhwPkwavH9jYQlYPk+dG2o15cNP9599rkF6obZ2bn9rEMjoU73E1Coe1IIVIuV4vFWsGfbHwAr53+DG46Pj0r/wrOOj5uqtUGACWRZzu0mcue1GFtaA+2YdWLO1+q/pyc/QrbTBTUVOwJhmBxbJaH1SScHzEAGmAcvXsHHKfHJ0MAOj9/pXaPjorJJCVo8A3N7LDrDuP+TA8w7cfnZr9EbTl9/Q423nHFYy0aN6OgP+b3A0+hEKlhaQgSpfNjMhA82TLgnA+OcupJ8UUyienQJmS8jme5bHnfbPL54PyiR92/iH+BkaZuobcc7PE+x6PVoSguV3mYLaT8m8V2u91/3++036rqMT1nJ2fng3blqFrvAs/rCGw0WPlweNNNICoUI1a7Nc6QLi7i/7o+/ZneApzHWLPEKwylJeHnsuz1NofZGJhps9BpvX//vtPp5C6yg3N6qh8GnUrxxYtcs4rlT+BRlGcO72O3LZ0btCAXwawjHo8T0cV3f/0ct019FWc8RENpiC2aDkejz4AHzLSJTmu3K7VKVe1CStlqtwftt8NqpQhAyeYrcFikkIopspyGk9pqSrdaNX8kjdlqPE5MQPSPqU810uQEmgceyNmsWo3ShM2NdPrVq5gMWUgMvBYMQSBVYFFhVQ9M1aicfahgNO/msrVIqpBiQGnIgkyl/vtOr5Z+QnkiQwKiT3XbzK0443FbSbCB13pM1hK9xmBwmYHLWSwWwyUHQK/VcqXT7vcbtC+1+kfAE4lcZjGCAEiRscloN2+8bfXbvS0td93wMaT4d580jTJ1Z2OfVXHtTM6Cuh34C3eIqyoT9SoK8Dgcwc1er9dVq5VOo90HnGKl1Wo30FkR2A9TAD0CQhP1Or28Z4shbWhm+iSi6dm5uIbjIxre45HwYiTpZVjn/XBYhkwG0l2Hv1AopNQyuK0D0YRJZLvTaUewapZq1v0x6uchkN3s84kcRzKnwNaobcaY/jS0b86CuxjOBrueCR6JlFy8pQQXtJ45LR8qstcN6XUsVqjXXwNQpd0uYtEcyGpYxEttptS6H2gQaK9Ugi8TtyS6JXoYEbuOMaKbf8rDShUQOhzJjjgS/eiFQD7TuyzZ0hlZhl2JAqmplnu1WrHSaAAOPLUkK72CidQ60MgMqPRElNgdkanlnlDHE7iI6G/Tf+Sv+D4LHmYe6vdLnAfFmx4xkYC1treXSUdt5ucuCKRUvfu60EtCgt2oUp8jgnszPWAixDmUMwi0QWUGD2vde+ieyCQruAv80VqbmsOuO9yBwMIcb0GFIvAIa/o1nWAEHtEEb4/aTKLNSzmxelIoJCPFyhECYTQzIMWP//ZMxpYaASXyW6xQRXoLT4B1qNmlHoimfn+uxe4mJZ2oKbME0uWgJkqQkEdMlEo/woVWjOLHx+rdVKwQ2a4B0KvXSY3HBceFS3GBzwColEagRCKRl1hliGpDFqwyaFUPn30/fmfy9xzmY8o1UioyeQYnkCBPH8jnjZIRvJYQOUEyRTNyRm52c+C2zUitWOwQUAGA6CTGP5rq4+fpUmlvD3kS+bxEhU6NiBVitjQl1sbEeKfNzFmRB4V4VGfgOdZvBR6PlJc4CbyWMPJ6wWiCQNqT692YEvOHEAgstKs5jIBkl7epqjarPYFOJiCIIiYC1aqcWI4ZEY2f/ZieNTEeAz+yD+PRrfGMR0yIEo9C0wR8957SzR0eKsFQoVcrNqq7kVG+QamKwys3VTtKVUQyEPiMSRwRR0dlTguzEQL5JsYaKB2Nmk1OKqAt60ndzuSKeg4MjgKdPGq79bwkwleX0vWyksFzDYCSjer2FY/XSze68LP6vlGEcBRNBARRBJss1oPXUAFJRgpo8jn3uFGL6Rs7sH6cYJ9F4EFtuwXDeVUncBg/CCRxWFznjYkSeELuNjN7WH6Ahb8LQFgwi2FC5nVbo6gytXZVEayKsidYD3kRP4oqjLhImNtGej639do47cc6Tmrh6MoySdsta6QgQB6m75Twn5b1BtyQEqV6WS7Zwm7HFRBFkIy9cbuZShXNrg/L4YGAkXjoqzzMZzqtBhtggj63e4zPJud2dtaXDPP0PxWYlBOlWcCTJzUl2WdlWTCKefhtLZdLCbMt7FAKvcjuv6uMR4H4wUCknCXdvWDSMFJjOfN5aaTIRBntKvOaZqJbYzZF4Hm0ZHi4uLxIE7VMYCFwRo0H1b3YjuGwUps3quVmAkv73lihF9q9ex/1BLDAZFLJww4KW/1GV+Xp5NEEUPCDBhSt4pwF6VZx/UsiAoW//njh31jHgv784iK2yf7HQ5Y2oH0eYidEJ2At2yjlyycZ8ITZCkCFUHHyAQMCnrANJa+YRHFqV9BTv39kppEUlhlpbTT7gRXqj6P6BnYYFqivqMc2jG4ZmwrGBCwtzmCQDMSzsjgPq5Az8vFhM499c7sMyWPom5t3sf6LCX0YTxYI5K0AL2QHira9cprfJFRLjIykDX+QicYATSyAgRAIcBaX9RRJEL84Ygtvw1jH3tBD1IJI/LJ6khY8AXEDgFKh0O3pSSpuUjEX5xpQA6o/bLUG6RU9qR7hiyTjEjVZGZFep22Q0pMNs90+Fuj77xfmn2pjmdRMNDhhZ6bWI/ieeBZRLQO/Lt/mPIIAQFYlljrYvvaX6fuuoAsruRhBEm+xwJFz2ao0FB3uIBx1VI3Uf8fBhocjDTMCUZdjnMueYuuVAemx+ztvBB4nGnrJOC8wA/HUCxHgCtRPrKBANg2HRxDrp3fRYc/DUTqaef0abGL5Xq2XJwUlec0wEikY0UrwFgv88gQIyHrn46C+Tr1gGqVlrfKldVh3TrQz25yAR5iHY4VfKfXhjnj5gxDY8snAc3Ab3jZ5z0VTFjYzZFI8ti31Or6UZ5MogmYjABKd+L55bqSCl1gfaNyyJ7UFzfghjgF5TDQRhZsTGmh5kScFz2oCcuf+4Q+ewBO7rPiD93CbnX7gICA6nPHIge1vdUWnZ5MfPK/5jM1Yoes0Ma1EfSbb38fKBheeoo2e0rzYkpOaVo9IHUfjxsuL8xwqDGCFHNbalzjxByGkBIP3yf/XXP8HZFlbHc0zsdkYXP0az7oJ23NLGOYStSrRZRPjJN5PF7QH/Iyiq511pmg0sBY6RBWTNukhPPL/WYVc1JcGAx08YDv912xiEIF4izaGdzU+9JCavAhEYi6yEipcjE7SS1hvjNUx4nDoAg5jPkKeH/EngcmwQEDEIxCPoF/FKVYw0JXHrmYqyULaBBoOxTGfwQ+zEHICDGn/4TGJTmoX2OCWPjOu+kJAmsxqnT2odtKWHrySR00/mN+CSQkzkBI8uH9zNDvEdiHxahKFVNPMZyOg0YvhMa2bTDs7yGP7bylX/9JGFkVNmnGSVjFxgrbCliYUkqaaxA4irKVJv6BxWdpaGKYZjGAoTBgYEgr+sH+Df/Tec+6bSdxN1E6f1Z/q8+Tc++7HvHvm21Kl57rrdm/iwZycwSOOJQ6tBGFSuwmC1KWrySeqeAOt8Ix46E/ckErAhwwNx+SA1Bvyh7qOeW3xrby0J9s6Uzy9lB8D6CzF0zZ4KBw4fUOC0vKzdO55BlA7Fes0EfJbnRcY1zjqCDPL7gAAA+NJREFUJjuHYUg8hCPVk7X8iVkCKIGT4JHFm30QhE5GRbU885c/q/MNdt4rRdR0NY2eSaWMmGcxZ0X4CXX1DR7PXz6dW9pz1WKpA3UZK6n05RAhIsqcIPGgv1IP4lXJ5sDr9/XiLxVYCSDwIwS5BBQS0WhESEGACU2vbK/oo88Uz4mZ+zwxeM4QCCQE0YESj4YHXVz+rCxusEBRu9VKJS6tDvHsK0MhLTaSFfDfxPdWiQbNjGUy9slBMGr7CajxooX80yRBf385RRq7fHyjgQFFQeJFHdZhPGYEdIRdEN3UZKNQ4USRX1/1BMSWjH/SS+diDT88fFR7SFKieAUGQwy6+HyDIPWiwHS+bVP1oIXRCfwj2myo/jPiiqIojp2qvfqdDLtKEOYrgcdl9BY8LiwmiwW61Hmf3gpBPz7/UfivfJlGI0UsMagY7HQaOvxHQL0EENHEjlMp3qYJ3N6T/7q3tZHfoL0Uj2BrEM9rdHk4YacTX9rohSOWFDFQeqouzhRirQ6cWvF8OEGKBBhAIjtOvWrfcd9iWVauZK892E1SGy0GoZP8AeCBA8FgP74+Ky6RnA88kz/wC69ZfLQVEDKZJI5w5OxsbD96VK/XazvWnQ+HMTCDHw8gGlA4KCUbDQWkwqW3JOjxkvYud75w0jpcKHw0kTGNCUX10lohl8uVCkX+vXu+MWLXgFGLaXHeXMAz+15ZtpkYbRAkzyyopG5rtcjCg5CGcSXLRdAu5/cQvKX4N9NOLUqgabDZ/2/azUkbvDdZH09M5atN4c4RzHWIY98bRs8zAkoZ2mep2MEw3btPx28mwHOdW6HdLSd1CB54CKaXHBSFvSR74TuMa1leqrHnJjKPrqvT5+2OdETSHIrBZrN/KqusL+FxkHL0UoVNrz68OjQZXo5XXMtym7itA98wmbvPfgoKpcPjYAKDzZ6u3tP6OEf0jk3ZdDoej5OIGMVOJkD5eXnU5YQaJ4YNnusnt21phm0wInVwMN2fTgEovJrH5iwmEycy1RGn9A/QpY374cjguTV8IMuiaaTUdqp4xldEo9Ewi1OjyE5TP0pg+YzIhYLnYvbkjnBmBpKCfhiOdV0RT8zlONVsV65bLlMtBMvDoZrfB57ru/Cs2Xb+3EOnH6jjXBk8keKpZ3xZSuFh2B2a7Ew4pOfiWfU++5XKA0JCjQHfmfMTO1nfUWAX1x+OekPsOWHhgougWeWer14pWJvewPc9+c3EeQyi33mJQ3E9X46F+cCTJfzUf2EgwS5ZUrANIn8RTeTUcr/3iiS7WMhZ+Zqs53nrFycS7IK1s+n7fuTHsU9yalbp9g/0Lxku/8uu7xjwAAAAAElFTkSuQmCC
خیلی قلم این نویسنده جذاب بود برام
پیج اینـستاشونو گذاشتم ..
اگه دوست داشتین یه سر به داستان هاشون بزنید .

-
پرنده هم پر نمیزنه

--
/http://ahmd.parsunit.com/
-
سلام بیایین اعلام وجود کنین ببینم‌چندنفرین باز شده قبرستون اینجا هیچکس نیس پرنده پرنمیزنه :/همه خوابن؟ خستن؟ کجان امتحاناتتونم ک تموم شده دارررین چیکارمیکنین؟
خوبین زنده این؟


بیایین کامنت بزارین ببینم چندنفر بازمانده داریم بد رفع فیلتر:/
-
میخوام یه برنامه اندروید واسه لاغر کردن بنویسم


که طرف در مرحله اول باید عکس کونشو بفرسته،


بعد میگم اگه تا آخر هفته دو کیلو کم نکنی عکس کونتو پخش میکنم.
-


-

نمی‌دانم تابستان چه سالی ملخ به شهر ما


هجوم آورد. زیان‌ها رساند. من مامور مبارزه با


ملخ در یکی از آبادی‌ها شدم. راستش را


بخواهید حتی برای کشتن یک ملخ نقشه


نکشیدم. وقتی میان مزارع راه می‌رفتم، سعی


می‌کردم پا روی ملخ‌ها نگذارم. اگر محصول را


می‌خوردند پیدا بود که گرسنه‌اند.
منطق من ساده و هموار بود. اگر یک روز


طلوع و غروب خورشید را نمی‌دیدم گناهکار


بودم. هوای تاریک و روشن مرا اهل مراقبه بار


آورد. تماشای مجهول را به من آموخت. من


سال‌ها نماز خوانده‌ام. بزرگترها می‌خواندند،


من هم می‌خواندم. در دبستان ما را برای نماز


به مسجد می‌بردند. روزی در مسجد بسته بود.


بقال سرگذر گفت:”نماز را روی بام مسجد


بخوانید تا چند متر به خدا نزدیک تر باشید.


مذهب شوخی سنگینی بود که که محیط با من


کرد و من سال‌ها مذهبی ماندم، بی‌آنکه خدایی


داشته باشم.


#هنوز در سفرم

#سهراب سپهری

--


مشاهده پست‌های بیشتر