جملات زیبا فلسفی

همه ی آنچه را که می شنوید باور نکنید، همه ی آنچه را که دارید خرج نکنید و یا همانقدر که می خواهید نخوابید
نام کاربری : tarkibia3karbarieghadimi
آقا مجرد , 111 ساله
ساکن جایی به نام ژولیده آبآد☻
شغل دارو میسازیم☻

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
:)
نهالِ سبــز
با تمسخر از درخت کهنسال پرسید؟
چند پاییز
از عمرت مانده استـــ؟!
درخت کهنسآل


با خنده جوآب داد:


تو چند طوفآن را از سر گذرآنده ای!؟


.
.
.
..


--
بچه بودم یه بار دوستم اومد خونمون
یوهو مامان بابام دعواشون شد
قیافمو که دید دستشو گذاشت رو گوشش گفت
نگران نباش من هیچی نمیشنوم ،هنوز رفیقیم

A.M