جملات زیبا فلسفی

ناپلئون :دردها و رنجها فکر انسان را قوی می کند
نام کاربری : tarkibia3karbarieghadimi
آقا مجرد , 111 ساله
ساکن جایی به نام ژولیده آبآد☻
شغل دارو میسازیم☻

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
:/
از ته دل آرزو میکنم
تموم کَسآیی که


دَس تو دَس رویِ خِِش خِشِ برگهای پائیز
تویِ خیابون قراره عاشقونه قدم بزنن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
باباشون ببینتشون

--
بچه بودم یه بار دوستم اومد خونمون
یوهو مامان بابام دعواشون شد
قیافمو که دید دستشو گذاشت رو گوشش گفت
نگران نباش من هیچی نمیشنوم ،هنوز رفیقیم

A.M