-


بهترین دوستِ كسی نبودم..
حتی بهترین دوستِ بهترین دوستانم..
با مزه نیستم جوری كه
دل و رودتون به هم بپیچه و
وختی نیستم بگید جای فلانی خالی
اگر بود چقد خوش میگذش..
آنقدری كتاب نخوانده‌ام،
سفر نرفته‌ام،
تجربه های جالب انگیز نداشته‌ام..
یا موسیقی شناس نبوده ام كه بشود باهام حرف های این شكلی زد..

لحنم،
قیافم،
لباس هایی كه میپوشم
خیلی معمولی هستند..
هیچ ایده‌ای برای نجات دنیا ندارم!
خیال پردازِ خوبی نیستم..
مدتی است اصراری به هیچ چیز ندارم،
به برآورده شدن خواسته هایم ندارم ..
اصراری ندارم اگر خیلی دلتنگش میشوم
خیلی دلتنگم شود!
اگر دوستش دارم ، دوستم داشته باشد..
اصراری ندارم به غافل گیر شدن..
من معمولیَم و معمولی بودن
هیچ غمگین نیست به نظرم !
معمولی بودن فقط خیلی معمولی است
معمولی بودن شاید
همان دلیلی است
كه باعث میشود بهترین دوست كسی نباشم!!
كسی كه وقتی از هم پاشیده‌ای بهش زنگ بزنی و بگی بیا جمعم كن..
شاید
این معمولی بودنم
خوب باشد برای بقیه..
یك جوری كه
جای خالی‌ام نه به چشمشان بیاید
نه هیچ دردی بپیچد توی دلشان!
♥️--


-

:-/-:

به کسی ندارم الفت زجهانیان مگر تو
اگرم تو هم برانی سر بی کسی سلامت--
دو بیتی های ناب
-


--
رابطه منو عشقم/مثل چای وشکر میمونه/هر چی بخواهی بهمش بزنی
ما بیشتر قاطی میشیم / بعله اینجوریااست.
-
^_^

http://uupload.ir/files/3l4z_photo_2017-07-20_22-28-11.jpg

☆​

https://t.me/burned_dreamss

join it plz

:)--
بـزرگـتـریـنـــ حـمـاقـتـــ بـشـر
اشـتـراکـــ گـذاشـتـنـــ لـحـظـهـــ هـایـــ زنـدگـیـشـــ بـرایـــ یـهـــ مـشـتـــ غـریـبـهـــ سـتـــ
کـهـــ هـیـچـــ اهـمـیـتـیـــ بـهـــ زنـدهـــ بـودنـتـــ هـمـــ حـتـیـــ نـمـیـدنـــ
-
...
-
:/

:/
مشاهده پست‌های بیشتر