-


-
از عشق
شین رو بردار
به خاطره هامون
عق میزنم

--
IV Band
-

معجزه..
-

تعطیلات کجا میری ؟من میرم اروپا . همه یارانه هاما جمع کردم .
-
تکیه گاه داشتن حال خیلی خوبی ...
وقتی میگه هواتو دارم اما تو باید درس بخونی تا به ارزوهات برسی
وقتی که با حرفاش دلت محکم میکنه......
گذشته از احساس زندگی منطق هم هست وبابت این خوشحالم که کنارمی ....
-
هَمــه رفتین تو فـآز عکـس بچگی دیگهـِ؟!
بآریک

مشاهده پست‌های بیشتر