نام کاربری : anise_mohammad


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-

همـانا خـداوند تو را افرید تا من آرامش بگیرم مادربزرگ ...

همـانا خـداوند تـو را آفـرید تـا که مـن آرامـش بـگیرم ...

مـــــادر بـزرگـــــ

-
...

‌...


《 یادداشتی تامل برانگیز از محمود کریمی، برای میثم مطیعی 》
-
لاغـر + پولـدار = مـانکـن

لاغـر + بی پـول= نی قلیـون


چـاق + پولـدار = تو پُـر

چـاق + بی پـول = گامبـو

پـول تعیین کننـدس چطـوری آدمـا به نظـر برسـن !!
-
:))

منیم اوغلوما گلرسن؟ ( عروسم میشی؟)


مَنیم اوغلوما گَلَرسَن ؟؟

( عروسم میشی؟)
-

ما را از تحریم نترسانید ....مـا را از تحریـم نترسـانیـد ...

-

بعد از تو ..


~ بعـد از تـو ...
هرکسـی عاشقـم شـد
دلـش بـه حالـم سـوخت !
دستـمو گرفـت باهـم دنبـال تـو گشتیـم :) ‌‌✔
مشاهده پست‌های بیشتر