نام کاربری : Anise_Mohammad
خانم متاهل , 18 ساله

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-






۱۱۸۳ ساله کاندید انتخاب شده از سوی خداست ...
ولی کسی مردم را به ایشان دعوت نمیکند ...


ستاد تبلیغاتی ندارد !
کسی او را نمیخواهد ...


حجت خدا، عزیز زهرا ، غریبُ تنها ...


یک جمعه قبلِ انتخابات تولد اوست ...



--
-

امام علی (ع)


--
-

... مراقب باشیم


--
-

به به :))


--
-
:)

:)


--
-
...

...



به سودای تو مشغولم ...
زِ غوغای جهان

--
مشاهده پست‌های بیشتر