نام کاربری : anise_mohammad
خانم متاهل , 18 ساله

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
:))
گویند که عُشاقِ جهان عقل ندارند ...


یعنی تو خَری
من به مراتب زِ تو خَر ترعشاق جهان :)
#سمیه یزدانی

-

مثلامثـلا مـن برایـت دامـن پلیـسه دار بپـوشم و مـوهایـم را مـدل گـوگـوشی درسـت کنم ...

چـای ذغـالی دَم کنـم برایـت بـا هِل و دارچیـن و بـا استڪـان هـای کمـر باریـک بچیـنَمشـان روی کـُرسی !!

خستـه به خـانه برگـردی و مَـرا بــه آغـوش بکـشی و مـن غُـــــر بزنم کـه روزهـا بـدون تو خـانه زیـادی سـوت و کـــور است ...

و در نهایـت نتیـجه بشـود اینـکه خـانه بـه چنـدتا شـبیهِ تو نیـاز دارد ، دقیـــــقا همـانقـدر دوسـت داشـتنی !!

مثـلا تلویزیـون و مـاهواره نباشـد ، بنشیـنی قیـدِ بـالایِ ڪُـرسی ، عیـنکت را جابـه جـا کنـی و بـا پیـچ هـای رادیـو بجـــــنگی بـرای گـرفتن اخـبار و مـن دلـــــم ضعـــــــف بـرود بـرایِ خطـوطِ پیـشانـی اتـــــ ....!

مثـلا بـه جـایِ ڪـافه گـردی ، بهمـــن باشـد و بـرفـــــ ببـارد و هـوسِ آبـــــگوشتِ دستـپخـتِ مـرا بکنـــــی ... !!

مـــــثلا اینـــــقدر درگـیر تلـگرام و اینسـتاگـرام و ولنتـاین نبـاشیـم ...
لاکـچـری تریـن ڪـادویِ تـــــو " گـــــلِ ســـــر " باشـد و مـن بـرایـت " شالـگـردن " ببـــــافـم !.....


مثـــــلا ...
-

طبـــق فتـوایِ صریـحِ همـه یِ عاشـــــق ها

گفتـنِ ⇦ خیر ⇨ بـه معشـــوقــ

حــــــــــرام است :)
حــــــــــرام ...

...


# بله
-

:) عشق ...
-

 و ... روز های آخر سربازیو روز هـای آخـــــر سـربــــــــــازی ...سـالگردمـان مبـــــارکـــــ عشـــــق جـــــانم

کنـارت عجیـب آرامـشی دارد دل بی تـاب مـــــن ! ...#عشقـمون وارد ۵سـالـگی شد :)-

هربار این خرو محکم نبند نروووووو :|||هر بار این خَرو محکم نبند نَروووو
مشاهده پست‌های بیشتر