نام کاربری : _FreeMan_
آقا مجرد ,
شغل چـی چیـه ؟
تحصیلات دیپلم دبیرستان

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-
ایــنــو خــوبـــ بفهــم اگــه تــاحـالا نفهــمیــدی کـــ ــهـ

نــزنـــی "میخــوریــ"
نکشــی "میکشــنــتــ "
نخــوری "میخــورنـــ "

نپــایــی میــدزدنــشــ ... !

u7jmnqbo95zln2a5czy7.jpg

♫♫♫.:Zed BaZi:.♫♫♫
-
ســرِ اون گــریــه ؟؟؟!
مثــ کــه چِتــی !!
آخــرش همـمون زیــر خــاک اسکلتیــم
زنــدگـــی کـــوتـــاهــــ و روزاتـــو نبــاش بــه فکــر کســـی
چــون نمی اَرزه ... بــدنــت فقــط بــا اون کــه نمیلــرزه

Untitled.png
♫♫♫.:Zed BaZi:.♫♫♫