نام کاربری : _FreeMan_
مجرد ,
ساکن لنــدن :)) In rell with Pizza
تحصیلات دیپلم دبیرستان

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-
آرزوم ایـن نیسـت کـه یک صبح جمعــه خیلــی زود از خـواب بیـدار شــم
هنـوز دستـو صـورتمـو نشستـه بیـاد بغلـم بشینـه و درحـالی که داره چشمـای پف کرده اش رو میمالونه بـا بیحـالی بگــه :
پـاشـو بـرو دوتـا نـون بگیـر واسـه صبـونــه !! نـون نـداریــم بخـوریم .

آرزوم ایـن نیسـت کـه بعـد 5سـال از گـذشـت ازدواجمـون تـو فکـر بـابـا شـدن بـاشــم
و شبـا بــه دختــری فکـ کنــم کـه قـراره 9مـاه دیگـه بـدنیــا بیـاد :)
یـا دنبـال رنگ سیسمـونــی تـو یـه سـالگـی دوسـالگـی و پنـج سـالگیـش بـاشــم.

آرزوم ایـن نیسـت یـه کتـاب 200صفحـه ای در مـورد کـوانتـوم بنویســم
و تـوی همـه ی صفحـاتش عکـس چشمـاشـو بکشـم و زیـرش بنویســم :
مقـدار عـدد کوانتومی این تصویر را بیابید "Open BooK"

آرزوم ایـن نیسـت کـه از بـانک وام بگیـرم بـرم یـه پـراید نوک مـدادی بـدون ایربگ بگیرم و یـه روز 3شنبـه بـار و بندیل رو جمع کنیم بریـم شمـال شیشلیک بزنیـم ...

راستـشو بخـوای از وقتـی کـه یـادمــه آرزوی خـاصی نـداشتـم !
کـادو تـولد گرفتـن اصلا تو خونمون رسـم نبـود
و هیچـوقت آرزوم ایـن نبـود شب تولدم جلو بیست سی نفر شمع فوت کنم !

ولـی خب یـه رسم قـدیمی بـود کـه بزرگتـرا بهمـون یـاد داده بـودن
گفتـه بـودن آرزو هـاتونو تـو یه برگـه بنویسینُ اون برگـه رو بندازین داخل چیزی که دوسش داریـن !
آرزوهـامو نـوشتـه بـودم چیـده بـودم تـوی واگـن هـای قطـاری که خـانم جـون تـو آخریـن سفر مشهـدش برام سوغاتی آورده بـود
قـرار بر این بـود که توی هر واگنش یه دعا بنویسم
اون قطار 14تا واگن داشت تــوی آخریـن واگنش فقـط اینو نوشته بـودم :

خـدایـا اون دختـره کـه چشمـاش مشکیـه وقتـی میخنـده خیلــی خـوشگـل میشـه.
تـو کـه خـدایی بــزار همیشـه خـوشگــل بمونــه !

چــرا ننـوشتـم خـدایــا یکـاری کـن بـرای مـن بـاشــه ... ؟


sp7e_21da6562d33aea23a8092e3b96670963.jpg
-
مـا قـول هـای زیـآدی بـه هـم داده بـودیـم !
مثـلا قـول داده بـودی چشــم هـایت بــرای مــن بــاشــد !! :)
و خنـده هـایت فقـط دل مـرا به قنـج بیـاورد !
مـن گـونـه هـای نرمم را برای تو کنار بگذارم
تـو چـال دیـوانه کننده ات را برای من !
من صـدایـم را که زیـر لب شجریـان میخـواند و تـو صدای ظریفت که اسمم را ترانه میکنـد !
مــن , شـانـه هـایم برای تو و غرق شدن در موهایت برای من !
مـن بازوهایم را برای چرخاندنت زیر باران !
تو دست هایت را برای بازی کردن روی صورت من !
مثلا قول داده بودیم که تپش قلب تو شب ها لالایی من باشد ...
و شمردن نفس های من بازی تو برای خواب رفتن !
قول داده بودی جمعه هارا دست به سیاه و سفید نزنی و من روز را برایت رنگین کمان کنم ... !
آوردن چای با من گذاشتن موسیقی بلند و خواندن کتاب با تو !

مثلا قـول داده بـودیم تـو برای من بـاشـی و مـن برای تو !
مــن تــو را تـا اخر دنیا دوست داشته بـاشـم !
و تـو مـن را

مــن حـالا نمیـدانــم تـو کجــایی
چـه میکنــی
برای کـه هستـی و
به چـه کسـی قـول میـدهــی ؟

مــا آدم هــا چقــدر بـد قـولیــم :)oj1s_1438613085878211.jpg
-
تــو زندگیــم ...
بـا بـا ادبـا بـا ادب بـودم !
بـا لاتا لات !
بـا مشتیــا مشتـــی !
بـا مــردا مــرد !
ولـی هنــوز نتـونستـم بـا مـادرم مــادر بـاشــم !!
قــد ایــن حرفـا نیستــم ...


dm0_598354_449572241766004_150763054_n.jpg
-
-ویکتـوریــا : وقتــی بچـه بـودم همیشـه رویای روز
عروسـیمو میدیدم !!
همیشـه دوست داشتـم بـاکسـی ازدواج کنـم که واقعـا عاشقشـم ... !
احمقـانــس نــه ؟!

+ویکتــور : بلــه کـاملا احمقـانه ست !


jd8z_photo_2017-01-09_10-38-53.jpg
-
اونقــد گفتـم میـرم میـرم ...
اونقـد ترسوندمش از رفتنـم ...
اونقد رفتم دنبالم اومـد ...
اونقد بخاطرم غرورشو زیر پا گذاشت ...
اونقد حرف خورد بخاطرم ...
که دیگـه آخریا نـا نداشت دنبال خودش بره !!
چـه برســه بـه مـن :)

qmy1_photo_2016-10-08_01-18-12.jpg

-
واسـش یـه جـوک فرستـادم درمـورد مشـروطی و ایـن حرفـا
میـتـونستـم کاملا صـورتشـو تصـور کنم ...
حـس میکـردم الان کـه داره پـی ام میـده
مـوهـای خرمـایی رنگشـو از پشـت بستـه
لـم داده رو مبـل داره لبخنـد میزنـه :)
دوتـا ایمـوجی خنـده گـذاشت و گفـت مشـروط نشـی حالا !!

یـه لبخنـد تلخـی زدم و نـوشتـم امتحـان کـه هیچـی امـا مشـروطیمـون تـو زندگـی هـم قطعـی شـده !!
نـوشـت چـرا مشروط ؟!!
نـوشـتـم دانشجـوهـای تنبـل وقتـی بـه یـه درســی میرسـن کـه چهـار واحـدیـه
و مطمئنن نمیتونـن پـاسش کنن ... تنهـا راه واسه پـاس کردن اینـه که استـاد دوسشـون داشتـه بـاشــه !!
واسـه همیـن آسه میـرن آسـه میـان کـه شـایـد آخر ترم استـاد نمرشـونو بـده !
حـالا حکـایـت تـوهـم حکـایت اون استـاده !!

تــو همـون چهـار واحـدیـه ای !!

مـن تنهــایی نمیتـونــم !! بـایـد دوسـم داشتـه بـاشــی !
اگـه نـه میفتـم ... اگـه نـه مشـروط میشــم ... !

wdb4_photo_2017-01-03_09-45-39.jpg
مشاهده پست‌های بیشتر