نام کاربری : _FreeMan_
آقا مجرد ,
شغل چـی چیـه ؟
تحصیلات دیپلم دبیرستان

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-
پیـرمــرد خیلــی خستــه تر از آن بـود کـه گریـه کند !
بغـض داشـت ! بغض 70سـالــه !
انگـار دنیـا شـوخیـش گرفتـه بـاشــد ...
اول همسـرش و حالا پسـر آتش نشـانش
گفتـم پسـرت مــَرد بــود !
و مـَرد , مـُرد !

پیـرمـرد بغـض داشت حرف نمیـزد !
دلـش آتشیـن بـود ...
آروم گفـت :
حـالا دیگـه کــی آتیـش دل منــو خـامـوش کنــه ... ؟


tld_photo_2017-01-23_14-29-06.jpg