نام کاربری : amir_h021


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-

آهنگ جدید امیر خلوت بنام اگه از من بپرسی


اگــهـ از مـن بـپـرسـی زنـدگـی ایـنـهـ
بـآور کـنـی
خـدآرو،دل نـمـیـگـیـرـهـبـآیـد حـس کـنـی پـیـشـتـه بـآهـآش عـشـق کـنـی
تـو آغـوش بـگـیـریـش مـآچـش کـنـی
مـیـگـن زنـدگـی قـشـنـگــ نـی مـگـهـ چـجـوری
حـآجـی فـردآی تـآریـکـی ـهـمـه چـی نـورهـ
احـمـقـهـ اونـهـ کـهـ فـکـر مـیـکـنـه هـمـه چـی پـولـههـمـه چـی جـورهـ بـخـنـد کـه هـمـه چـی کـولـه


پ.ن.اگـهـ از مـن بـپـرسـی کـه هـمـه چـی تـو سـرتـه مـثـبـتـ شـو کـه مـنـفـیـه زنـدگی تـنـشـهـ#امـیـر خـلـوتـــ
-

#رئیس
حــآلـآ کـه نـمـآد مـآ شـدی دیـگـه بـآلـآ غـیـرتـنپـولـآرو کـهـ شـسـتـی یـه آبــ هـم بـه صـورتـتــ بـزنشـآیــد
چـشـمـآتــ بـآز شـه دیـگـه رآحــتــ نـخـنـدیشـآیـد بـفـهـمی تـو بـآ ایـن مـلـتــ چـه کـردی


#ایـن یـهـ انـتـقـآدهـ بـه شـرآیـطـ مـوجـود ،یـه اعـتـرآض ولـی تـو چـآرچـوبــ قـآنـون
-

#رئیسامـثـآل تـو بـه دینِ مـلـتـ ضـربـهـ رو زدنبـآ یـه لَـگـد بـه جـنـازهـ یِ اقـتـصـآد وطـنسـمـبـل مـرام، بـرآم تـه ریـش حـآجـی بـودتـو اعـتـمـآد بـه حـآجـی رو گـرفـتـی ازم


#ایـن یـهـ انـتـقـآدهـ بـه شـرآیـطـ مـوجـود ،یـه اعـتـرآض ولـی تـو چـآرچـوبــ قـآنـون
-
ایــن روزآ تــو کــوچــهــ هــآ مـلـکـهـ پـرهـ


پــر شـیـریـنـی ، شـیـریـنـی پــرهــ مــگــسِ دورِش


افــتــآدم وســط ایــن جــآمــعــهـ تــآ زدم چــشــم


فـهـمـیـدم بـآیـد بـجـنـگـم هـمـیـشـه


#نـفـس کـش
#امــیــر خــلــوتـــ


#Coming Soon
-


خــــــب حـآجـی زنـدگـی ـهـمـیـنـه

گـذشـتـهـ هـآ گـذشـتـ و رفـتـ بـآلـآیـی کـریـمـهـ

اِمـروزتــ بـآشـهـ فـردـهـآ خـمـیـرهـ

بـبـیـن کـور بـشـهـ دو تـآ چـشـمـی کـهـ نـبـیـنـهـ

شـیـشـهـ بـآز شـکـسـتــ رو دسـتــ

چـیـکـهـ چـیـکـهـ خـون رو فـرش

ریـمـل و سـیـآهـی اَشـکــ مـن بـی دل بـی فـکـر و لـش
#ـــصـــآدق
-
متن اهنگ جدید اپیکور بند به نام تکون بده


تـــکــون بـــدهــ ،هــمـیـنـجـوری رآهـ کـهـ مــیـریتـــکــون بــدهـ، تـکـون بـدهـ لـآیـکــ بـگـیـریتــکــون بــدهـ، آخـــهـ مــگــه خــوآبــتــ مــیــآدتــکــون بــدهــ، تـکـون بـدهـ کـآمـنـتــ بـیـآد
#اولِ برج تو بغل آخر ماه پی کورتاژه

#اپــیــکــور>> تــکــون بــدهــــ
مشاهده پست‌های بیشتر