نام کاربری : amir_h021


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
:)

عـلـم
بـهـتـر اسـتـ یـآ ثـروتـ؟


بـذآر یـجـور دیـگـهـ بـپـرسـم


تـو انـتـگـرآل بـلـدی بـگـیـری ولـی مـن ۱۰۰ تـومـن دآرم کـهـ بـآهـآش مـآشـیـن حـسـآبـ مـهـنـدسـی بـخـرم

خـبـ مـیـگـفـتـی...

حـآلـآ عـلـمـ بـهـتـر اسـتــ یـآ ثـروتــــــ؟
#بــرد بــآ اون آدمــهـــ کــهــ رآهــ و کــج مــیــرفــتــــــ
-
مـیـزنـی بـه سـیـگـآرتـ تـنـد تـنـد پُـک لـآم تـآ کـآم حـرفـ نـمـیـزنـی صـمـم بـکــ

ایـنـقـد خـسـتـهـ ای دسـتـتـ بـه قـلـم نـمـیـرهـ تـو هـر مـسـیـری پـآ مـیـذآری یـه طـرفـه مـیـشـه روتــ


زمـسـتـونـآتـ بـی بـهـآر شـد شـدی بـه هـر چـی دورتـه بـی تـفـآوتــ

مـثـه کـرمـی کـه انـگـیـزهـ تـو سـیـنـش سـوخـتـ شـد عـآشـق تـآریـکـیـشـو تـو پـیـلـش مـونـد
#امـــیــر خــلــوتـــــ>>مــثــل قــبــل
-بــزرگــ شــدم و تـآزهـ فـهـمـیـدم

کـه زنـدگـی یـه طـنـزهـ وآسـهـ خـنـدیـدن

بـه هـمـه خـسـتـگـی پـآهـآم حـق مـیـدم

وقـتـی بُـرد بـآ اون آدمـه کـه راهـو کـج مـیـرفـتــ#ســــآمـــآن>>رویـــش
-
:)


مـنـو هـر جـآ مـیـبـیـنـن مـیـگـن پـآدشـآهی حـآج امـیـر تـو الـمـآسـم اگـهـ بـآشـی یـهـ تـیـکـه رو تـآجـمـی


مـن سـرم بـآلـآسـتـ کـتـم بـآزهـ نـهـ کـه خـفـنـم از سـر لـج دنـیـآسـتـ هـمـیـشـه کـجـه دهـنـمتـویـه مـسیـرهـ سـیـنـه کـوبـیـد و پـآ دویـد زیـآد جـآ نـزدم بـآ ایـنـکـهـ خـیـلی نـآ امـیـد مـیـشـم


گـآهـی جـنـگـه بـعـضـی وقـتـآ غـصـه دآرهـ حـرفـآم بـعـضـی وقـتـآ شـیـکـو شـآد ** خـآر بـد خـوآم


امـــــیــر خــلــوتــــ>>مــآهــآ بــیــگــدآر
-

آهنگ جدید امیر خلوت بنام اگه از من بپرسی


اگــهـ از مـن بـپـرسـی زنـدگـی ایـنـهـ
بـآور کـنـی
خـدآرو،دل نـمـیـگـیـرـهـبـآیـد حـس کـنـی پـیـشـتـه بـآهـآش عـشـق کـنـی
تـو آغـوش بـگـیـریـش مـآچـش کـنـی
مـیـگـن زنـدگـی قـشـنـگــ نـی مـگـهـ چـجـوری
حـآجـی فـردآی تـآریـکـی ـهـمـه چـی نـورهـ
احـمـقـهـ اونـهـ کـهـ فـکـر مـیـکـنـه هـمـه چـی پـولـههـمـه چـی جـورهـ بـخـنـد کـه هـمـه چـی کـولـه


پ.ن.اگـهـ از مـن بـپـرسـی کـه هـمـه چـی تـو سـرتـه مـثـبـتـ شـو کـه مـنـفـیـه زنـدگی تـنـشـهـ#امـیـر خـلـوتـــ
-

#رئیس
حــآلـآ کـه نـمـآد مـآ شـدی دیـگـه بـآلـآ غـیـرتـنپـولـآرو کـهـ شـسـتـی یـه آبــ هـم بـه صـورتـتــ بـزنشـآیــد
چـشـمـآتــ بـآز شـه دیـگـه رآحــتــ نـخـنـدیشـآیـد بـفـهـمی تـو بـآ ایـن مـلـتــ چـه کـردی


#ایـن یـهـ انـتـقـآدهـ بـه شـرآیـطـ مـوجـود ،یـه اعـتـرآض ولـی تـو چـآرچـوبــ قـآنـون
مشاهده پست‌های بیشتر