جملات زیبا فلسفی

فقط آن وسایلی را امانت بده که از نداشتن شان ناراحت نمی شوی
نام کاربری : amitis
خانم نامزد ,

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است