جملات زیبا فلسفی

آرامش در طوفان، سلاح عاقلان است.
نام کاربری : amitis
خانم نامزد ,

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است