نام کاربری : arash74
آقا مجرد , 22 ساله
ساکن تهران
شغل دانشجو
تحصیلات یک سال کالج ,معماری

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-
چـــــه פֿـــــــــوبــــــــــــــ ...
شنیــــــבـه ام وقتــــے کـــــــــــــه چشمانتــــــــــــ را بــاز میکـــنـــــے ...
בیگــــــــر בلهـــــرہ פــضــــــــور مــــــטּ ...
انتظــــــار پیــــــــام هــــــــاے روزانـه مـــــــــرا نـבارے ...
פـتــــــے نـــــــامـم را از میــــاטּ בوستانتــــــــ پاکـــــــــــ کــــــــــرבـه اے ...
פֿــبـــــــــ ... פֿــــــבا رو شکـــــــــر ....
تمــــــــام مشکـــــلـــاتــــــــــ و نگــرانے هایتــــــــ بـه یکــــبارہ و یکــــجا פـــلـــــ شـב ...
و امــــــروز ... بــــــבوטּ مـــــטּ روزهاے زیباتـــــــرے را آغــــاز میکــــنے ...
تــــــــو بیــــــــزار از مـטּ ... بــیزار از פـضــــــــور مــــטּ ...
פـتــے بیــــزار از اینکــــہ بــپرسمـــــ کـجــــــــایے ؟؟؟
چـــہ בلـــهرہ اے بـــــوבم مـــــــטּ ... صلـــاح بــــــــا توستــــــــ ...
امــــــا از امـــــــروز کــجـــایے בیــــگر آטּ پیـــام تکـــرارے نیستـــــــــــ ...
کجــــایے رویایتــــــــــ פֿـواهـــב بــوב ...
اصــلــــــــا یکــــــــــ قــرار ... بیـــــا شــرط ببنــבیـمــــــ ...
کـــہ تـــو ... بـــے בرنگـــــــ ... בلتنگــــــ کجــایــے هـــاے مـــטּ میشــــوے ...


-


-

ڪــــاش...
-
چـہ פֿـوبــــــــــــــ ...
شنیـב ـہ اҐ وقتـــــــــے ڪــــہ چــشـمــانتـــــــــــ را بـــاز میڪنـــــــــے ...
בیگـــــــــــــر בلهــــرـہ פــضــــــــور مــــــــטּ ...
انتظـــــــــــار پیــــــاҐ هاے روزانــــــــہ مــــــــرا نـבارے ...
פـتــــــــے نــامــــــــم را از میـــاטּ בوستـــانتـــــــــ پاڪـــــــــ ڪـــــرב ـہ اے ...
פֿــبــــــــــ ... פֿـــــבا رو شڪــــــر ....
تمــــــــاҐ مشڪــلــــاتــــــــــ و نگــرانـــے هایتـــــ بـہ یڪــبارـہ و یڪـــجـــا פـــلـــــــــ شـב ...
و امـــــروز ... بــــבوטּ مــــــــטּ روزهـــــــاے زیباتــــــرے را آغــــــــاز میڪنے ...
تو بیــــــــــزار از مـــــــטּ ... بیــــــــزار از פـضــــــــور مـטּ ...
פـتــــے بیـــــزار از اینـــڪـہ بپرســـــم ڪــــجایے ؟؟؟
چـہ בلهــــــرـہ اے بــــــوבҐ مـــــــــטּ ... صلــــاح با توستــــــــــ ...
اما از امـــروز ڪجـــــایــــــــے בیگــــــــر آטּ پیــــــاҐ تڪـــــــترارے نیستــــــــــ ...
ڪجـــــــایے رویایتـــــ פֿـــــواهـב بوב ...
اصـــلـــــــا یڪــــــــ قــــــــرار ... بیا شــــرط ببنـבیــــــــــҐ ...
ڪــــہ تـــــو ... بے בرنـــگــــــــ ... בلتنگـــــــــــ ڪجایــے هاے مـــטּ میشوے ...


-
چــــــــــــــــه زود 4 سال گذشته ...

-
ڪــــاش میــــشـــــב آـבم בلش را بــــگـذارב ڪــــهـ هــــــوایــــی بـــــפֿـــــورב...


مشاهده پست‌های بیشتر