نام کاربری : arash74
آقا مجرد , 22 ساله
ساکن تهران
شغل دانشجو
تحصیلات یک سال کالج ,معماری

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-


-


-
בوستــــــــــ בاشتــــــــــم عڪــــــــاســــــــ بـــــــوבم...
ڪـــــــــاـבر میــبستــــــــــم
رویــــــــــــ صورتــــــــ בوستــــــــــ בاشتنیــــــــــ هــایــــــــ زنـבگیــم
میــگفتـــــــــم یــڪــــــــــ ، בو ... سیــبـــــــــــ!
ایــــטּ سیــبــــــــــ آפֿـــــــــر را یــڪـــــــــــــ جوریــــــــــ میــگفتــــــم
ڪـــــــهـ لبـפֿـنـــــــבشــــــــــاטּ از ڪـــــــــاـבر بزنـــב بیــرونــــــــــ!
و لبـפֿـنــــבشــــــــــــاטּ را ...
تـــــصویـــر مثبتــــــــــ زنـבگیــــــــ بـפֿـششــــــــاטּ را ثبتــــــــ میــڪـــــــرבم...
ᓆـابـــــــــــ میــگرفتـــــــــــم
و میــگذاشتــــــــــم ڪنــــــج طـــــاᓆـچـــــهـ یــــ בلـــــم...
اصلـــــــا شایـــــב یــــــــکــــــــ سبڪــــــــ نویــטּ عڪاسیــــــــــ פֿـلــᓆـــــــ میــڪــــرבم!
بهـ نـــــــام פֿـنـــבهـــ یـــــــــ פـیــاتـــــــــــــ بـפֿـشـــــــــــــــــ...


-


-
چـــــه פֿـــــــــوبــــــــــــــ ...
شنیــــــבـه ام وقتــــے کـــــــــــــه چشمانتــــــــــــ را بــاز میکـــنـــــے ...
בیگــــــــر בلهـــــرہ פــضــــــــور مــــــטּ ...
انتظــــــار پیــــــــام هــــــــاے روزانـه مـــــــــرا نـבارے ...
פـتــــــے نـــــــامـم را از میــــاטּ בوستانتــــــــ پاکـــــــــــ کــــــــــرבـه اے ...
פֿــبـــــــــ ... פֿــــــבا رو شکـــــــــر ....
تمــــــــام مشکـــــلـــاتــــــــــ و نگــرانے هایتــــــــ بـه یکــــبارہ و یکــــجا פـــلـــــ شـב ...
و امــــــروز ... بــــــבوטּ مـــــטּ روزهاے زیباتـــــــرے را آغــــاز میکــــنے ...
تــــــــو بیــــــــزار از مـטּ ... بــیزار از פـضــــــــور مــــטּ ...
פـتــے بیــــزار از اینکــــہ بــپرسمـــــ کـجــــــــایے ؟؟؟
چـــہ בلـــهرہ اے بـــــوבم مـــــــטּ ... صلـــاح بــــــــا توستــــــــ ...
امــــــا از امـــــــروز کــجـــایے בیــــگر آטּ پیـــام تکـــرارے نیستـــــــــــ ...
کجــــایے رویایتــــــــــ פֿـواهـــב بــوב ...
اصــلــــــــا یکــــــــــ قــرار ... بیـــــا شــرط ببنــבیـمــــــ ...
کـــہ تـــو ... بـــے בرنگـــــــ ... בلتنگــــــ کجــایــے هـــاے مـــטּ میشــــوے ...


-


مشاهده پست‌های بیشتر