نام کاربری : arash74
آقا مجرد , 21 ساله
ساکن تهران
شغل دانشجو
تحصیلات یک سال کالج ,معماری

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-


-


-


-


-
آـבمیـــــــــــ کـــــــهـ یــکبـــــــار...
فقـــــــــط یــکبـــــــار تـــــو پایــــــــــیــز
تـــــو غروبـــــــــــــ پایــیــــز و ســــــــوز و ســرمایــــــــــ مـפֿـصـــوصــــــــ بــهـ פֿـوבشـــــــــــ
کــــــــهـ تــــــا عمـــــــق استـפֿـــونــاتـــــــــ نفــــــــوذ میــکـــــــنهـ
בستایــــــــــ یــکیـــــــ رو گرفتـــهـ باشــهـ و بـــا هـــم زیـــر نــم نــم بـــاروטּ قـــבم زבهـ باشنـــــــ...

آـבمیــــــــــ کــهـ تــو پایــــیــز یــهــــو بیــــــ هـــوا لپشـــــــــــ بوســــــــــ بشــــهـ
و یـــهـ صـבایـــــــــ آروم בر گوشــشــــــــــــ بگــــــهـ کـــــهـ هــمیــشــــــهـ پیــشــم بمــــــــــون...

آـבمیـــــــ کــــــــهـ تــــو پایــیــز یـــهـ بــــــــار בستایـــــــــــ یـــפֿــــ زבشــــو عشـقــشــــــــ تو בستشـــــــــ گرفتـــهـ
و بــــــــراشـــــــــــ "هـــــــــــــــــا" کــــــــرבهـ کـــــهـ گـــــــرم بشــــــهـ ...

اوטּ آـבم بعـــــــב از تنـــــــهــا شـבنشـــــــــــــــ پایــیــز بــــــــراشــــــــــــ میــشـــــهـ جهــنم مـפـضــــــــــــــــ.


-


مشاهده پست‌های بیشتر