جملات زیبا فلسفی

گوته : تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده قوی است شرایط دیگراهمیتی ندارد
نام کاربری : hadi3
خانم مجرد , 2 ساله

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
تـْْـــویِِ َََᓄـــجــآزی هَََـــَـᓄ شُُُـــُدََᓄ عِِِیـــלּ هیــدروژלּ تُُــوی جََــدوََل تََنــاوُبـــــــــــــــیــــــــــ

-

●‌بِ جایی رِسیدَم ڪِ دیگـه خِیـــــلی چیزا واسَـــــم مُہِم نـی………

●جایـی ڪ وَقتی یِکـی دِلـــــمو میـــــشکَنهـ………

●مِثهـ آب خـــــورْدَלּ میـــــزارَمِش کِـــــنار………

●جآیی ڪِ بـــــآ בیـــــدَنِ بـــی مَـــــعْرِفـــــتآ فـَــقَطْ میـــــگَم:بِ دَرَڪـْــ………

●دیـــــگه نَهـ اَز اومَـــــدَלּ کَـــــسی ذوقْ زَدِه میـــــشَم‌………

●نَهـ اَز رَفـــــتَنهـ کَـــــسـ
ـْـی نآرآحـــــت ڪِ بِـــــخوآم بـِـهـ خآطرآتـِش فِـک کُنم………

●بی اِحســـــاس نَبـــــودَمْ………

-
اینقـבر مغرور شو ڪِِِ دلتو بزنهـِ ،بزا خدآ به صِرآفت بیاُفتهـِ یکی مِث تو بزنهـِ

بزا اُونقد خوب بآشه حـِـــست ،یه عوضِے مآیه دار بهـِ هر قیمتی بخوآ
ב حستو بخره
.
.
.
.
.
.
ولی نَفرُوشیش :D

مشاهده پست‌های بیشتر