نام کاربری : hadi3
خانم مجرد , 2 ساله

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
=)
‏בختری که دارے سرش دآد و بیداد میکنی خودشــو مظلوم می کنه میگه دعوام نکن..این لعنتی رو مگه میشه دیگهـ
دعوا کرد؟ =))

-
مثلن همـوלּ پِلآنی کـِه بغــلم و
مُحکم مُحکم مُحـکم فشارم میدے.
بَعد مـن میرم تو چآل گَردنت گم میشم وَ تو پیشونیمـو میبوسی

-
=))
مآکارونی فقط اون قسمت آخـرش کـِه בهن چربتو بآ سَر آستین سفیدت پاڪ میکنی وَ ماבر بآکفگیر میزنهـ تو ملاجـت =)

-
!
ﻣَـﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ؛
ﺑﻪ ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﻣـآﻣآﻧَﻢ ﺧﻨﺪﻡ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺴﺖ ﺭﻭے ﺯﻣﯿﻦ،ﺍﺯ ﺭﻭےﻓﺮﺵ ﺑـآ ﺍَﻧﮕﺸﺘآﺵ آﺷﻐﺎﻝﻫـآ ﺭﻭ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺟﻤـﻊﻣﯿﮑﺮﺩ!
ﺑﻪ ﺧﻮدﻡ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﺎבﺭ ﺳﺎﺩﻩاِے ﺩﺍﺭﻡ!
ﻣﮕﻪ ﻣـآ ﺟـاﺭﻭ ﺑﺮﻗـﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؟
آﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯾﻪ مـآﻣـآﻥ ﺑﺎ ﺍَﻧﮕﺸﺖ آﺷﻐﺎﻝﻫﺎ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟
ﺗـآ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻏﺮﻕ ﻏﺼﻪﻫﺎﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ مشکلاﺗﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ،
ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺧﻮבﻡ ﺍﻭُﻣﺪﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻡ ﭘُﺮ ﺍَﺯ آﺷﻐﺎلهــِ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭے ﻓﺮﺵ ﺟﻤـﻊ ﮐﺮﺩمـ ...!
-
هَمــه رفتین تو فـآز عکـس بچگی دیگهـِ؟!
بآریک

-
ی حسی دارم انگار کِه یکی اَز عزیزترین آدماے زندگیم مرבه ولی نمیخوام باور کُنم
=))

مشاهده پست‌های بیشتر