-

بنام خدا
اخیرا ویدئوئی در رابطه با برخورد شدید ماموران گشت ارشاد با خانمی بدحجاب مسوولان را برآن داشت تا مجددا قانون حجاب را مورد بازبینی قرار دهند واین امر دررسانه ها مطرح شده است بنده نظر خودم را برای پیگیری دراین امر ارائه میدهم شاید مفید افتد.
اصل حجاب حکمی مصرح در کتاب خداست و کسی آنرا رد نمیکند اما این حکم مانند هر حکم دیگری بوسیله فرد آزادانه انتخاب میشود .اما در جامعه اسلامی که قصددارد این حکم الهی را بصورت قانون عمومی درآورد باید میان فضائی که در اختیار مردم است ومکانی که در اختیار دولت ونظام قرار دارد تفاوت قائل شد .بعبارتی مکان وفضای جامعه دو بخش است بخشی متعلق به دولت ونظام وبخش دیگر متعلق به کلیت جامعه ومردم است .
در مورد بخش اول اعمال قانون حجاب امری درست است چه اگر دولت ونظام اسلامی است باید احکام اسلام درآن تشکیلات پیاده شود مثلا تمامی کارکنان دولتی وزیر نظر رهبری حتما باید حجاب را رعایت کنند .بعبارت دیگر یکی ازشرایط استخدام در اینگونه تشکیلات رعایت حجاب خواهدبود واین امر در همه دنیا مرسوم است مثلا ورود به مکان مذهبی درهمه جا با رعایت حجاب است . دربخش دوم که در مالکیت دولت ونظام نیست ومتعلق عموم مردم است نباید حجاب اجباری باشد بلکه هرکس در خیابان ومعابرعمومی آزاد است که با حجاب باشد یا نباشد .بنابراین ماموران گشت ارشاد بساطشان را برمی چینند .
اما وظیفه دولت ونظام چیست؟ گسترش امر حجاب ازطریق آموزش در صدا وسیما ومنابر واین دروظیفه روحانیون ودولتی هاست که بهترین شیوه را بکار گیرند تا مردم خود آزادانه انتخاب کنند .البته اموری تشویقی میتواند راهگشای این گسترش باشد .
ضمنا عدم رعایت پوشش برخلاف اخلاق حسنه مقوله دیگری است که درهمه جوامع اجازه نمیدهند کسی عریان در خیابان ظاهر شود چه آن کس یا بیمار است ویا اخلالگر که حکمش مشخص است.
-
Image result for ‫حوالی اردیبهشتبوی بهشت می آید‬‎


حوالی اردیبهشت

بوی بهشت می آید

عطرشکوفه ها و خاک باران خورده

هوش از سر رهگذران شهر پرانده

بهار شوخی بردارنیست

همه را عاشق می کند
-
میلگرد و انواع آن برای جبران مقاومت کششی درقسمت پایینی بتن در از فولادی به نام میلگرد یا آرماتور استفاده می گردد. فولاد میلگرد در شکلهای سیم یا میلگرد در سازه های بتنی استفاده می گردد انواع میلگردهامیلگرد ها در دو نوع عرضی و طولی و جود دارند که نوع عرضی آن در امتداد عرض قسمت مورد نظر و نوع طولی ان در امتداد طولی قسمت مورد نظر استفاده می گردد.خاموتزمانی آرماتور یا میلگردهای طولی توسط میلگردهای عرضی احاطه شوند, به آن آرماتور های عرضی احاطه کننده خاموت می گویند. محاسبات مهم میلگرد توسط مشخصه های زیر انجام می شود مقاومت کششیبه مقاومتی که از نتیجه تقسیم بیشترین میزان باری که در آزمایش کشش ثبت شده بر سطح مقطع اولیه به دست می آید, گفته می شود.مقاومت تسلیماین نوع مقاومت که به نامهای همچون مقاومت جاری شدن و تنش تسلیم نیز شهرت دارد بیانگر افزایش طول نمونه ای از یک فولاد بدون افزایش بارمی باشد.طبقه بندی فولادهای میلگرد در کشورهادر هر کشور و منطقه براساس معیارهای مختلف و همچنین استاندارد های مشخص فولاد های میلگرد تهیه و یکسری از خواص مکانیکی برای انها در نظر گرفته می شود.در ایران این فولاد های میلگردی طبق استاندارد روسی که بر سه نوع A-1 , A-3و A-2 می باشند در کارخانه ذوب آهن اصفهان بیشتر تهیه و تولید می گردد .ویژگی انواع فولادهای میلگرد روسینوع اول : A-1این گونه از فولادها ی میلگرد دارای مقاومت کششی 3800و همچنین تنش تسلیمی 2300 کیلوگرم بوده و همچنین دارای ظاهری صاف می باشند.نوع دوم : A-2 این گونه نیز دارای مقاومت کششی 5000 و مقاومت تسلیمی 3000 می باشند و همچین به فولادهای آجدار میلگردی شهرت دارند.نوع سوم: A-3 این گونه از فولاد های میلگرد روسی نیز ساختار آجدار مانند نوع دوم را دارند ولی مقاوت تسلیم آنها در حدود 4000 و مقاومت کششی در اندازه 6000کیلو گرم بر سانتی متر مربع می باشند.براساس معیار و استانداردهای تولید کننده در عرصه فولادهای میلگرد این نوع از فولادها دارای قطر های متفاوتی می باشند . قطر میلگرد استفاده شونده در کارخانه ذوب اهن اصفهان در حدود 40 میلیمتر می باشد.(تصویر5)میلگردهای انتظاربه میلگردهایی که به منظور اتصال به میلگردها ی اصلی و همچنین طولی ستونها, از سطح سقف و همچنین سطح فنداسیون به سمت بالا ادامه دارند میلگردهای انتظار یا ریشه انتظار گفته می شود. زاویه انحرافی در میلگردهای ستون باید به اندازه 10/1 باشد تا بتوان میلگردهای انتظار را به ستون ها وصل نمود.طبق آیینامه B.Sمقدار فولادی که در وصله وجود دارد نباید از مقدار ده درصدی سطح مقطع افزونتر باشد.میزان فاصله 15 سانتی متری بین مرکز و مرکزیت دوشبکه, اندازه مناسبی می تواند باشد.(تصویر6)خاموت تنگ در ستون هابه منظور اهدافی همچون عدم برش و کمانش و همچنین برای اینکه فاصله بین میلگردهای اصلی و طولی حفظ شود , معمولا از خاموت استفاده می گردد. به همین منظور برای تمامی طبقات به اندازه 6/1 ارتفاع طبقه , فاصله سطح فنداسیون به سمت بالا و همچنین برای سطح زیر سقف به سمت پایین باید مقدار کمتری را برای خاموت ها قرار داده شود .(تصویر6)(تصویر7)علائم اختصاری درجدول زیر با برخی از علائم اختصاری در فولادهای میلگردی آشنا می شویم: مدول ارتجاعی میلگردهای فولادی،بر حسب مگا پاسگال = Es = fsu,obs مقاومت کششی میلگردهای فولادی،یعنی مقاومت هنگام گسیختگی،که در آزمایش کششی بر روی میلگردهای مصرفی مورد نظر به دست می آید،بر حسب مگا پاسگال= fy تنش تسلیم میلگردهای فولادی، بر حسب مگاپاسگال؛ این تنش در میلگردهای s240 از روی تنش تسلیم مشهود آن به دست می آید. در سایر میلگردها تنش تسلیم قراردادی ( تنش نظیر تغییر شکل نسبی ماندگار۲ ⁄۰ درصد، و یا تنش نظیر تغییر شکل نسبی ۳۵ ⁄۰درصد) تعریف می شود .= fyk مقاومت مشخصه میلگردهای فولادی؛ تنشی که به عنوان ویزگی فولاد، مبنای طراحی قرار می گیرد؛بر حسب مگاپاسگال= fy,obs تنش تسلیمی که در آزمایش کششی بر روی میلگردهای مصرفی مورد نظر عملاً به دست می آید؛بر حسب مگاپاسگال = S سطح مقطع موثر یا اسمی میلگرد؛ بر حسب میلیمتر مربع= L طول یک قطعه میلگرد؛ بر حسب میلیمتر= db قطر اسمی میلگردهای ساده یا آجدار؛ بر حسب میلیمتر= Ø قطر اسمی میلگردهای ساده، که معمولا در نقشه ها و سایر مدارک فنی به کار می رود .= Φ قطر اسمی میلگردهای آجدار، که معمولا در نقشه ها و سایر مدارک فنی به کار می رود .= d1 قطر زمینه میلگردهای آجدار؛ بر حسب میلیمتر= d2 قطر خارجی میلگردهای آجدار؛ بر حسب میلیمتر اصلاحات رایج در فولاد میلگردمقاومت مشخصه فولاد:مقدار تنش تسلیم گزینه تعیین کننده در مقاومت مشخصه فولاد می باشد . به عبارتی به تنشی که درآن به میزان 5/. تنش تسلیم از میلگردهای فولادی کمتر باشد مقاومت مشخصه فولادی می گویند رده میلگردهای فولادی:به عددی که بعد از حرف S می آید و واحد آن N ⁄ mm بوده و نشان دهنده عدد مقاوت مشخصه میلگرد می باشد رده میلگردهای فولادی می گویند. این رده ها باید در تمامی محاسبات و دفاتر فنی بیان شده باشند. از دیگر مقالات ما بازدید نمایید :قالب فلزی بتن , داربست مدولار
-


-

رفتی...
-

عاشقی چیه بابا یکی باید باشه قِلقِ آروم کردنتو بلد باشه..!

مشاهده پست‌های بیشتر