جملات زیبا فلسفی

مرگ انســـان زمـانیســت که نـــه شـــب بهانــه ای بـرای خـــوابـیـدن دارد، و نـــه صـــبح دلیلی بـرای بیــــدار شــــدن