-

وقتی جفتتون اولین باره که لب میگیرید....دماغ همو که به فنای عظمادادین که...
وقتی جفتتون اولین باره که لب میگیرید....دماغ همو به فنای عظمادادین که...
-
!!!
با چه سلاحی کشتیش که اینجوری مرده؟


** بیتفاوتی
-

دو وظیفه اصلی ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ را نام ببرید؟

-1 ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺯن هاﯼ ﺑﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ میان تماشاگرای فوتبال و والیبال


-2 ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺯن هاﯼ ﺑﯽﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ 22 ﺑﻬﻤﻦ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻗﺪﺱ و انتخابات
-

تمام سال بی تو پر از سوز زمستون ..!


--
از بدی کردن باید بیشتر ترسید تا بدی دیدن ...!

-


آقای جونز چند روز تعطیل در پیش داشت ، پس با خود گفت : با قطار به کوه می روم. او بهترین لباسهایش را پوشید، کیف کوچکی برداشت، به ایستگاه رفت و سوار قطار شد. او کلاه زیبایی به سر داشت و اغلب در طول سفر سرش را از پنجره بیرون می آورد و کوهها را تماشا می کرد تا این که باد کلاهش را برد.


آقای جونز به سرعت کیف کهنه اش را هم برداشت و از پنجره به بیرون پرت کرد.


بقیه مسافران داخل قطار به او خندیدند و از او پرسیدند : آیا کیفت می خواهد کلاه زیبایت را برگرداند ؟


آقای جونز جواب داد : نه، در کلاهم نام و نشانی ندارم ولی در کیفم دارم. هر کسی که هر دوی آنها را نزدیک هم پیدا کند، کیف و کلاه را برای من خواهد فرستاد...


--
-
Wake… from your sleep
The drying of your tears
Today.. we escape
We escapePack and get dressed
Before your father hears us
Before.. all hell.. breaks looseBreathe… keep breathing
Don’t lose.. your nerve.
Breathe… keep breathing
I can’t do this.. aloneSing us a song
A song to keep us warm
مشاهده پست‌های بیشتر