جملات زیبا فلسفی

ژان ژاک روسو : عموما اشخاصی كه زیاد می دانند، كم حرف می زنند و كسانی كه كم می دانند، پرحرف هستند