جملات زیبا فلسفی

ژان ژاک روسو : انسان از مادر، آزاد آفریده شده است