جملات زیبا فلسفی

الین چانک : آدم شجاع یکبار می میرد ولی ترسو هزار بار