جملات زیبا فلسفی

ژان ژاک روسو : كسانی كه دیر قول می دهند، خوش قول ترین مردان دنیا هستند