جملات زیبا فلسفی

بهترین چیزها زمانی رخ می‌دهد که انتظارش را نداری