جملات زیبا فلسفی

وقتی می گویید "متاسفم" به چشمان شخص مقابل نگاه کنید