-

بنام خدا
شناخت دشمن کار آسانی است اما چگونگی برخورد باآن بسیار دشوار است کما اینکه شیطان درون را همه میشناسند اما نمیدانند ویا نمیتوانند در برابر آن بایستند. مبارزه با استکبار ویا ابرقدرت آمریکا هم هنر میخواهد . روزگاری با سرو صدا وبهانه های توخالی آوارسازمان ملل را مانند ساختمان پلاسکو برسر ملت ایران فرو ریختند وکلی از خود تعریف کردند که ما با آمریکا چنین کردیم وچنان اما در گل فرو رفتیم وملت با گزینش جدید خود با هنر دیپلماسی توانست این گره کوررا باز کند. اما ازآنجا که تنگ نظران بصیرت لازم را ندارند برجام را تا توانستند خوار وکوبیدند اما چهره هنر ایرانی کم کم خودرا نمایان کرد . در قضیه اسکار فیلم ایرانی در آمریکا بگونه ای دیگر هنر در عرصه سیاست وارد شد ودیدیم که چگونه هنرمندان ایرانی با هنرشان وشیوه برخوردشان استکباررا به بازی گرفتند وبی ادبی اشان را با ادب هنرمندانه پاسخ دادند . آری مبارزه با استکبار تنها درشیوه رزمی ونظامی وتبلیغاتی خلاصه نمیشود اگر چه در صحنه های بیرونی توفیقاتی در امر نظامی بدست آورده ایم ولی هنوز دیر است که نتیجه بگیریم چرا که در این مسیرها تا کنون بارها درگل مانده ایم ودشمن تنها از این طریق میتواند مارا به چاه بیاندازد .آنجا که دشمن همیشه ناتوان میماند هنر است هنر در همه زمینه ها سیاست ودشمن ستیزی.
-

cm plz
-
برای خاطر غیرم به صد جفا کشتی


ببین برای که ای بی وفا، که را کشتی؟؟!


محتشم کاشانی
-

موتور HONDA
-

بدبینی بین باجناق ها از چه زمانی آغاز شد؟


گویند که اولین باجناق های جهان به نام های "کافی" و "نعمت"، سوار یک خر بودند.


نعمت گفت: اگر یک خر دیگر بود، کافی بود.
کافی گفت: همین هم که هست نعمت است!


و اینگونه بود که بر اثر یک سوتفاهمی ساده، رابطه باجناق ها به هم خورد...
-
مشاهده پست‌های بیشتر