جملات زیبا فلسفی

قبل از اینکه ازدواج کنید حداقل شش ماه نامزد باشید

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!