جملات زیبا فلسفی

برتراند راسل : عطش قدرت، خطرناك ترین پدیده خود سری مدیر است

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!