جملات زیبا فلسفی

امرسون : علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!